Umc’s

Programma Verbeteren van Kwaliteit

Samen beslissen

De patiënt als partner

Een jonge vader wil een complexe knieoperatie ondergaan zodat hij  later mogelijk toch nog met zijn zoontje kan voetballen. Een dame van 82 jaar wil, koste wat het kost, graag over drie maanden de geboorte van haar eerste achterkleinkind meemaken. Voor iedere individuele patiënt spelen andere aspecten een rol bij het kiezen van een behandeling.

Dit drijft zorgverleners om met hun patiënten te spreken over hun persoonlijke situatie en voorkeuren.  Hoe kunnen ervaringen van medisch specialisten andere collega’s stimuleren om verder in te zetten op samen beslissen? Hoe geef je de toerusting van zorgverleners in samen beslissen vorm? Hoe kan het EPD worden benut? En hoe evalueren we samen beslissen in de praktijk van de zorg?

Met deze en andere vragen gaan de deelnemende umc’s aan de slag. Het Erasmus MC en het MUMC+ zetten bijvoorbeeld in op de implementatie van Samen Beslissen in twee zorgprocessen, en zij participeren daarbij tevens in het implementatieprogramma Beslist Samen!

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Marion Verduijn

Peer support

Interprofessionele samenwerking

Goede opvang voor de patiënt en zijn of haar naasten is bij een patiëntveiligheidsincident van cruciaal belang. Maar ook goede collegiale opvang voor zorgprofessionals is een aandachtspunt. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes umc’s samen om georganiseerde collegiale opvang en nazorg. uit te rollen in hun umc.

Zorgprofessionals krijgen in hun loopbaan bijna allemaal te maken met een ernstig patiëntveiligheidsincident. De impact op hun professioneel en persoonlijk functioneren kan soms zo groot zijn dat tijdelijk extra ondersteuning nodig is. In verschillende umc’s worden daarom stappen gezet voor het opzetten van peer support.

De betrokken umc’s willen de aanwezige kennis en ervaring uitwisselen en benutten voor versterking en versnelling van lokale activiteiten. Zoals uitwisseling rondom de implementatie en praktische werkwijze van een peer support systeem, plan van aanpak, protocollen en procedures,  het werven en trainen van peer supporters en juridische aspecten. Ook bepalen zij samen de wijze waarop zij de behoefte aan en impact van collegiale ondersteuning kunnen monitoren.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Loes Schouten

Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten

Interprofessionele samenwerking

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? Zeven umc’s wisselen hun aanpak uit om interprofessionele teams op basis van uitkomsten van patiënten hun zorgprocessen in te richten op meer waarde voor de patiënt.

In de umc’s werken verschillende aandoeningsgerichte teams aan de (her)inrichting van zorgprocessen op basis van klinische- en patiëntuitkomsten. In dit verbetercluster vindt uitwisseling plaats tussen deze (klinische) teams; zij spiegelen onderling het design en redesign van behandel- en zorgprocessen, en de inrichting van verbetercycli en uitkomsten. Daarnaast wisselen umc’s hun kennis en gehanteerde methoden rond de aansturing van value-based health care uit.

 

Ook in Topaas: in het programma Sturen op Kwaliteit worden uitkomstensets bepaald voor diverse aandoeningen waaronder Schisis en Moeder & Kind.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts

Teamsamenwerking

Interprofessionele samenwerking

De medische zorg voor patiënten in ziekenhuizen is in de loop der jaren  complexer geworden. De specialistische zorg neemt  toe en de inhoudelijke expertise wordt omvangrijker. Bij één patiënt zijn meestal meerdere zorgverleners betrokken. Dit stelt hoge eisen aan het teamwerk van zorgprofessionals. Goede teamtraining is daarbij onontbeerlijk.

Binnen de umc’s vinden verschillende vormen van teamtraining plaats. Binnen het VUmc loopt bijvoorbeeld het trainingsprogramma TeAMS, een verplichte training voor alle medisch specialisten. In dit programma worden complexe situatie en het multidisciplinair overleg interprofessioneel getraind. In andere umc’s wordt bijvoorbeeld gerichte scholing in Crew Resource Management (CRM) aangeboden.. De deelnemende umc’s willen de teamtraining voor zorgprofessionals in eigen huis versterken en hierbij van elkaar leren. Wat maakt een teamtraining tot een goede training, welk onderwijsmateriaal is voor deze trainingen binnen de samenwerking van de umc’s beschikbaar? En wat is nodig om een teamtrainingsprogramma breder uit te rollen? Deze vragen staan centraal in dit verbetercluster.

 

Ook in Topaas: in het Programma Sturen op Kwaliteit wordt stuurinformatie ontwikkeld waarmee onder meer teamfunctioneren systematisch kan worden gemonitord.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts

Programma Sturen op Kwaliteit

Visieontwikkeling & expertise

De dialoog met bestuurders en expertgroep

Bestuurders met de portefeuille Patiëntenzorg ontwikkelen in dialoog met elkaar een gezamenlijke visie op kwaliteitsinformatie ten behoeve van het sturen op kwaliteit van zorg.

Ter ondersteuning daarvan vindt zo’n dialoog ook plaats in de kringen van het College van Medisch Directeuren en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Input wordt ontvangen van enkele dialoog-ondersteunende projecten en van de ontwikkelprojecten.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gedragen visie op kwaliteitsinformatie voor het sturen op kwaliteit en transparantie en het gebruik daarvan. Het project is in oktober 2015 gestart en loopt in het tweede jaar van het programma Sturen door.

De te ontwikkelen visie zal de koers bepalen van (verdere) ontwikkeling van de informatievoorziening over de kwaliteit van zorg voor de Raad van Bestuur. De resultaten en tussenresultaten van dit project komen daartoe beschikbaar binnen dit programma én worden aangereikt en besproken voor gebruik daarbuiten, ook in algemene ziekenhuizen.

Proceedings Invitational Organizing for Improvement, London April 26, 2017

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 okt 2015 - 31 dec 2018

Projectleider
dr. Nico van Weert

Heelkunde

Kernset Heelkunde

Kernset heelkunde
 
De umc’s staan voor een duurzame en patiëntveilige gezondheidszorg. Om dit doel te bereiken wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld. De betekenis van deze informatie is echter niet eenduidig zodat sturing op verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg moeilijk is.

In dit project wordt gestart met de definiëring van een kernset voor de afdeling heelkunde en het beschikbaar stellen hiervan voor de RvB. Deze krijgt hiermee inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg door de afdeling heelkunde en tevens de mogelijkheid om hierop te sturen. De kernset bevat betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie op ziekenhuisniveau waarbij de reeds beschikbare informatie het vertrekpunt is.

Naast definiëring van een kernset is ontwikkeling van een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit en transparantie doel van dit project. De kwaliteitsinformatie wordt benut om de patiëntenzorg te verbeteren.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 jun 2016 - 31 mei 2017

Projectleider
dr. Marlies Jansen-Landheer

Ervaring

Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboard ontwikkeling

In en door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld. De betekenis hiervan voor sturing op kwaliteitsverbetering is divers. In dit project wordt in acht umc’s, twee algemene ziekenhuizen en twee topklinische opleidingsziekenhuizen geïnventariseerd op welke manier informatie over kwaliteit van zorg wordt verzameld, getoond op dashboards en welke ondersteunende structuren bij het sturen daarop behulpzaam zijn (zoals periodieke gespreksrondes en leerbijeenkomsten).

Voortgebouwd wordt op data en inzichten uit drie studies naar kwaliteitsgovernance die in 2014 in opdracht van het Kwaliteitsinstituut en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zijn uitgevoerd op meso (ziekenhuis) en micro (werkplek) niveau. Ook verzamelde data binnen de acht umc’s en verslagen van relevante bijeenkomsten zoals de Dialoogsessies met de bestuurders uit de umc’s worden benut. Daarnaast wordt in dit project een verbinding gelegd met de lopende studie over ‘goede leefsystemen’, waarin onder andere wordt onderzocht hoe zorgprofessionals externe indicatoren die onderdeel uitmaken van de ‘systeemwereld’ benutten voor interne sturing in de ‘leefwereld’.

Dit project heeft geresulteerd in een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor de lokale ontwikkeling van het sturen op kwaliteit: 

Eindrapportage

Pecha kucha (zip, download begint meteen)

Presentatie

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 jul 2016 - 31 dec 2016

Projectleiders
dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM
dr. Martine de Bruijne

Patiëntveiligheid

Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren

Centraal in dit project staat het creëren van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg geleverd door de umc’s.

Met behulp van een experimentele benchmark rapportage gebaseerd op thematische analyse van een kernset beschikbare veiligheidsindicatoren kunnen medisch directeuren ervaring opdoen met het gebruik van de benchmark rapportage voor onderlinge vergelijking. En de leden van de RvB van de umc’s verdiepen, in reactie op de presentatie van het ontwerp van de benchmark rapportage, hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie.

Deze experimentele benchmark rapportage maakt tevens inzichtelijk welke informatie op welke wijze en onder welke randvoorwaarden gebruikt kan worden om onderling te vergelijken en op te sturen. 

Deelnemende umc’s

Looptijd
15 okt 2016 - 15 apr 2017

Projectleider
dr. Martine de Bruijne

Psychiatrie

Verbeteren van sturingsinformatie over kwaliteit van zorg in de academische Psychiatrie.

Tot op heden wordt inhoudelijk niet op geaggregeerd niveau gekeken naar de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie. Ook wordt het perspectief van patiënten nog te weinig meegenomen

Doel van dit project is de ontwikkeling van een set van indicatoren waarmee de Raad van Bestuur en het afdelingsbestuur zicht krijgen op de kwaliteit van zorg binnen de psychiatrie, in het bijzonder op de domeinen externe verantwoording, symptomen, functioneren en patiëntervaring. Basis voor de set is de voor de GGZ verplichte ROM vragenlijsten en de voor de GGZ verplichte klanttevredenheidslijst. Met de set, die  in samenwerking met patiënten, de Raad van Bestuur en de cliëntenraad wordt ontwikkeld, verwacht het UMCG de sturingsinformatie over de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Er wordt een indicatorenset ontwikkeld voor een viertal zorgprocessen rondom de stoornis depressie op basis van zowel een kwalitatieve- als een kwantitatieve analyse. 

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 nov 2016 - 01 nov 2017

Projectleider
dr. Ybe Meesters

Teamsamenwerking

SUPPORT-project

SUPPORTT-project: Sturen op een Positieve Professionele Werkomgeving voor Perfecte Patiëntenzorg door Top Teams

Er is een verband tussen de werkomgeving, veiligheidscultuur en team functioneren van zorgverleners en de uitkomsten van zorg voor patiënten. Men kan stellen: hoe positiever deze aspecten worden ervaren, des te beter de kwaliteit van zorg zal zijn.

In dit project wordt gezocht naar gevalideerde meetinstrumenten waarmee werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren systematisch gemeten kunnen worden. Een tweede onderdeel is een dialoog met bestuurders en experts over het meten van werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren. Wat levert het meten ons op en hoe draagt dit bij aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg? Aan de hand van het AIRE instrument werken we aan het ontwikkelen van  stuurinformatie waarmee werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren systematisch gemonitord kunnen worden. Hiermee kunnen bestuurders gerichte verbetermaatregelen in zetten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 nov 2016 - 01 nov 2017

Projectleider
drs. Susanne Maassen

Oncologie

BROC-Dashboard Basic Registry Oncological OutCome

Het UMCG Comprehensive Cancer Center heeft een applicatie ontwikkeld voor tumorwerkgroepen waarin van oncologische patiënten een minimale set aan variabelen menu gestuurd of gecodeerd wordt vastgelegd.

In dit project wordt een overzichtelijk dashboard ontwikkeld voor professionals en bestuurders gekoppeld aan dit Dashboard Basic Registry Oncological OutCome (BROC). Het dashboard is afgestemd met de andere umc’s en compatible met diverse systemen en EPD’s.

De selectie van de indicatorenset wordt na deskresearch samen met de pilotgroepen en bestuurders vastgesteld. Bij deze selectie wordt gebruik gemaakt van de impactmatrix en de reeds geïdentificeerde sets van CCN Zuid-West Nederland van het Erasmus MC.

Gedurende dit project vindt een pilot voor dashboardontwikkeling en -inrichting plaats met de belangrijkste key-indicatoren binnen de tumorwerkgroepen Thoracale Oncologie, Colorectale Oncologie en de afdeling Medische Oncologie. Het streven is een generieke aanpak zodat opschaling naar andere tumorwerkgroepen binnen het UMCG en andere ziekenhuizen goed verloopt. 

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 nov 2016 - 01 nov 2017

Projectleider
prof. dr. Jourik Gietema

MS/Schisis

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose

Project omschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 jan 2017

Moeder & Kind

Ontwikkeling Uitkomstenset Moeder & Kind in 3 VSV

Projectomschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 jan 2017

Complexe wondzorg

Stuurindicatoren complexe wondzorg voor de Raad van Bestuur

Patiënten met wonden komen in alle zorgsettingen voor en het aantal wordt geschat op 500.000 per jaar. Een wond is geen ziekte, maar een symptoom dat in vrijwel alle medische specialismen voorkomt en vanzelf geneest. Echter, niet alle wonden genezen en het aantal patiënten met complexe wonden neemt jaarlijks met 5.000 toe. Wonden hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en de kosten voor de maatschappij.

Wondgenezing wordt niet in de klinische setting bereikt en vanuit een umc is de patiënt meestal overgedragen naar de 2e of 1e lijn voordat wondgenezing heeft plaatsgevonden. Deze kenmerken maken de wondzorg een minor issue voor de individuele specialismen, maar een major issue voor de patiënt, het ziekenhuis en de maatschappij. 

De Wondexpertisecentra van de umc’s kunnen als geen ander de complexe wondzorg onderbouwen en de regiefunctie in de keten vorm geven. Deze regiefunctie optimaliseert de verbinding en afstemming tussen de medische specialismen én de partijen binnen de keten van zorg rond deze patiënten. 

Het totaaloverzicht van de uitkomsten van de wondzorg biedt de Raad van Bestuur (RvB) een stuurinstrument bij juist die patiëntengroep waarvoor het umc de verantwoordelijkheid draagt en de regiefunctie in de keten heeft.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 jan 2017

Projectleider
dr. Anne-Margreet van Dishoeck

Waardegedreven zorg

VBHC met bestaande data

Project omschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 apr 2017

Programma Onderwijs in Kwaliteit