Umc’s

Programma Verbeteren van Kwaliteit

Samen beslissen

De patiënt als partner

Een jonge vader wil een complexe knieoperatie ondergaan zodat hij  later mogelijk toch nog met zijn zoontje kan voetballen. Een dame van 82 jaar wil, koste wat het kost, graag over drie maanden de geboorte van haar eerste achterkleinkind meemaken. Voor iedere individuele patiënt spelen andere aspecten een rol bij het kiezen van een behandeling.

Dit drijft zorgverleners om met hun patiënten te spreken over hun persoonlijke situatie en voorkeuren.  Hoe kunnen ervaringen van medisch specialisten andere collega’s stimuleren om verder in te zetten op samen beslissen? Hoe geef je de toerusting van zorgverleners in samen beslissen vorm? Hoe kan het EPD worden benut? En hoe evalueren we samen beslissen in de praktijk van de zorg?

Met deze en andere vragen gaan de deelnemende umc’s aan de slag. Het Erasmus MC en het MUMC+ zetten bijvoorbeeld in op de implementatie van Samen Beslissen in twee zorgprocessen, en zij participeren daarbij tevens in het implementatieprogramma Beslist Samen!

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Marion Verduijn

Peer support

Interprofessionele samenwerking

Goede opvang voor de patiënt en zijn of haar naasten is bij een patiëntveiligheidsincident van cruciaal belang. Maar ook goede collegiale opvang voor zorgprofessionals is een aandachtspunt. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes umc’s samen om georganiseerde collegiale opvang en nazorg. uit te rollen in hun umc.

Zorgprofessionals krijgen in hun loopbaan bijna allemaal te maken met een ernstig patiëntveiligheidsincident. De impact op hun professioneel en persoonlijk functioneren kan soms zo groot zijn dat tijdelijk extra ondersteuning nodig is. In verschillende umc’s worden daarom stappen gezet voor het opzetten van peer support.

De betrokken umc’s willen de aanwezige kennis en ervaring uitwisselen en benutten voor versterking en versnelling van lokale activiteiten. Zoals uitwisseling rondom de implementatie en praktische werkwijze van een peer support systeem, plan van aanpak, protocollen en procedures,  het werven en trainen van peer supporters en juridische aspecten. Ook bepalen zij samen de wijze waarop zij de behoefte aan en impact van collegiale ondersteuning kunnen monitoren.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Loes Schouten

Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten

Interprofessionele samenwerking

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? Zeven umc’s wisselen hun aanpak uit om interprofessionele teams op basis van uitkomsten van patiënten hun zorgprocessen in te richten op meer waarde voor de patiënt.

In de umc’s werken verschillende aandoeningsgerichte teams aan de (her)inrichting van zorgprocessen op basis van klinische- en patiëntuitkomsten. In dit verbetercluster vindt uitwisseling plaats tussen deze (klinische) teams; zij spiegelen onderling het design en redesign van behandel- en zorgprocessen, en de inrichting van verbetercycli en uitkomsten. Daarnaast wisselen umc’s hun kennis en gehanteerde methoden rond de aansturing van value-based health care uit.

 

Ook in Topaas: in het programma Sturen op Kwaliteit worden uitkomstensets bepaald voor diverse aandoeningen waaronder Schisis en Moeder & Kind.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts

Leren van uitkomsten

Algemeen

Beschrijving volgt

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Nico van Weert

De Patiënt Betrekken

De patiënt als partner

Hoe betrek je de patiënt bij zijn of haar zorg en op welke manier? Het bevorderen en ondersteunen van de actieve rol van de patiënt in de zorg is onderdeel van de ambitie van meerdere umc’s. De umc’s trekken hierin op verschillende manieren samen op met patiënten. Dit verbetercluster betreft het verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening, educatieprogramma’s en initiatieven gericht op het goed betrekken van de patiënt.

Waar mogelijk worden binnen dit verbetercluster ontwikkelingen uit het Citrienprogramma E-Health benut. Samen Beslissen en Inzet van het Patiëntenportaal zijn voorbeelden van middelen om patiënten goed te betrekken; daar werken de umc’s in gezamenlijkheid aan in twee andere verbeterclusters binnen het programma Verbeteren van Kwaliteit.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts

Programma Sturen op Kwaliteit

Visieontwikkeling & expertise

Dialoog met bestuurders en expertgroep

Bestuurders met de portefeuille Patiëntenzorg ontwikkelen in dialoog met elkaar een gezamenlijke visie op kwaliteitsinformatie ten behoeve van het sturen op kwaliteit van zorg. Ter ondersteuning daarvan vindt zo’n dialoog ook plaats in de kringen van het College van Medisch Directeuren en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Input wordt ontvangen van enkele dialoog-ondersteunende projecten en van de ontwikkelprojecten.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gedragen visie op kwaliteitsinformatie voor het sturen op kwaliteit en transparantie en het gebruik daarvan. Het project is in oktober 2015 gestart en loopt in het tweede jaar van het programma Sturen op Kwaliteit door.

De te ontwikkelen visie zal de koers bepalen van (verdere) ontwikkeling van de informatievoorziening over de kwaliteit van zorg voor de Raad van Bestuur. De resultaten en tussenresultaten van dit project komen daartoe beschikbaar binnen dit programma én worden aangereikt en besproken voor gebruik daarbuiten, ook in algemene ziekenhuizen.

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Gezamenlijke en gedragen visie over kwaliteitsinformatie voor het sturen op kwaliteit en transparantie.
 • Een gezamenlijk beeld van selectie, betekenis en gebruik van kernsets en van de optimale omvang van de kwaliteitsinformatie voor de Raad van Bestuur.
 • Zicht op lokale keuzen voor indicatoren t.b.v. sturing en het gebruik ervan.

Proceedings Invitational Organizing for Improvement, London April 26, 2017

Interimrapportage (september 2017)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 31 Dec 2018

Projectleider

Ervaring

Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

In en door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld. De betekenis hiervan voor sturing op kwaliteitsverbetering is divers. In dit project wordt in acht umc’s, twee algemene ziekenhuizen en twee topklinische opleidingsziekenhuizen geïnventariseerd op welke manier informatie over kwaliteit van zorg wordt verzameld, getoond op dashboards en welke ondersteunende structuren bij het sturen daarop behulpzaam zijn (zoals periodieke gespreksrondes en leerbijeenkomsten).

Voortgebouwd wordt op data en inzichten uit drie studies naar kwaliteitsgovernance die in 2014 in opdracht van het Kwaliteitsinstituut en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zijn uitgevoerd op meso (ziekenhuis) en micro (werkplek) niveau. Ook verzamelde data binnen de acht umc’s en verslagen van relevante bijeenkomsten zoals de Dialoogsessies met de bestuurders uit de umc’s worden benut. Daarnaast wordt in dit project een verbinding gelegd met de lopende studie over ‘goede leefsystemen’, waarin onder andere wordt onderzocht hoe zorgprofessionals externe indicatoren die onderdeel uitmaken van de ‘systeemwereld’ benutten voor interne sturing in de ‘leefwereld’.

Dit project heeft geresulteerd in een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor de lokale ontwikkeling van het sturen op kwaliteit: 

Eindrapportage

Pecha kucha (zip, download begint meteen)

Presentatie

Publicatie: Broekharst D., Weggelaar A.M., Bruijne M. de. (2017) Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht. BoardRoom Zorg. 08: 26-29.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jul 2016 - 31 Dec 2016

Projectleiders

 • dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM
  Universitair docent iBMG, Erasmus Universiteit
  weggelaar@bmg.eur.nl
 • dr. Martine de Bruijne
  Universitair hoofddocent kwaliteit en veiligheid
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Patiëntveiligheid

Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren

Centraal in dit project stond het creëren van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg geleverd door de umc’s.

Met behulp van een experimentele benchmark apportage gebaseerd op thematische analyse van beschikbare veiligheidsindicatoren werd een benchmark rapportage ontwikkeld op 3 thema: medicatieveiligheid, kwetsbare ouderen en operatief proces. In een besloten bijeenkomst bespraken 8 umc’s de resultaten van de benchmark. Naar aanleiding hiervan werden onderlinge afspraken gemaakt om elkaar te bezoeken voor verdere verdieping en lering. De leden van de Raad van Bestuur van de umc’s verdiepten, in reactie op de presentatie van het ontwerp van de benchmarkrapportage, hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie.

Verwachte impact (zorgbreed)

De benchmarkrapportage op veiligheidsindicatoren maakt zichtbaar wat mogelijk is door verschillende bestaande en direct beschikbare indicatorensets thematisch te combineren. Inmiddels is besloten de benchmark met recente data te herhalen eind 2017.

Deelnemende umc’s

Looptijd
15 Oct 2016 - 15 Apr 2017

Projectleider

 • dr. Martine de Bruijne
  Universitair hoofddocent kwaliteit en veiligheid
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Psychiatrie

Verbeteren van sturingsinformatie over kwaliteit van zorg in de academische Psychiatrie.

Tot op heden wordt inhoudelijk niet op geaggregeerd niveau gekeken naar de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie. Ook wordt het perspectief van patiënten nog te weinig meegenomen

Doel van dit project is de ontwikkeling van een set van indicatoren waarmee de Raad van Bestuur en het afdelingsbestuur zicht krijgen op de kwaliteit van zorg binnen de psychiatrie, in het bijzonder op de domeinen externe verantwoording, symptomen, functioneren en patiëntervaring. Basis voor de set is de voor de GGZ verplichte ROM vragenlijsten en de voor de GGZ verplichte klanttevredenheidslijst. Met de set, die  in samenwerking met patiënten, de Raad van Bestuur en de cliëntenraad wordt ontwikkeld, verwacht het UMCG de sturingsinformatie over de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Er wordt een indicatorenset ontwikkeld voor een viertal zorgprocessen rondom de stoornis depressie op basis van zowel een kwalitatieve- als een kwantitatieve analyse. 

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Kernset van (vier) indicatoren over de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie voor de Raad van Bestuur
 • Sturingscyclus over de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie met periodieke rapportages voor de Raad van bestuur, welke verbeterinformatie oplevert.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Routine Outcome Monitoring (ROM).
 • Hospitality: Nieuwe patiënten van het UCP worden ontvangen bij hospitality alvorens de behandeling begint. Hier worden zij gastvrij ontvangen en wordt o.a. aangegeven dat ze kunnen worden uitgenodigd voor onderzoek, geleerd hoe ze ROM vragenlijsten moeten invullen en hoe de gang van zaken is binnen het UCP. Hospitality heeft bijgedragen aan een hoge respons van vragenlijsten.
 • Klanttevredenheid: Aan het eind van de behandeling wordt patiënten gevraagd een gestandaardiseerde klanttevredenheidslijst in te vullen via e-mail. Onderdelen van de klanttevredenheidslijst kunnen onderdeel worden van de indicatoren set.
 • De patiënt centraal: In de UMCG visie 2020 staat het kijken en luisteren naar de patiënt centraal. Binnen dit project wordt een win-win situatie gecreëerd met aandacht voor het belang van de patiënt. Dit betekent dat het niet puur administratief wordt opgepakt, maar de patiënt wederom begeleidt in het enerzijds afscheid nemen en het anderzijds evalueren van de (de effecten van) ontvangen zorg.
 • Inspraak cliëntenraad: De cliëntenraad heeft een adviserende stem en worden in alle grote ontwikkelingen die patiënten aan gaan betrokken.
 • Wetenschappelijk Onderzoek: input voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Regionale inbedding en implementatie: naast de landelijke inbedding binnen academische afdelingen psychiatrie, heeft het UCP aan de basis gestaan van een sinds 12 jaar bestaande unieke regionale samenwerking tussen UMCG en alle grote GGZ instellingen in de vier noordelijke provincies (www.rgoc.nl).
 • Project ZIRE: binnen het UMCG, Radboudumc en Rijnstate ziekenhuis gaan een aantal afdelingen drie jaar experimenteren met drie jaar vrij zijn van registratie. Binnen deze projecten wordt vervolgens onderzocht wat zinvolle registratie is.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Oncologie

BROC-Dashboard Basic Registry Oncological OutCome

Het UMCG Comprehensive Cancer Center heeft een applicatie ontwikkeld voor tumorwerkgroepen waarin van oncologische patiënten een minimale set aan variabelen menu gestuurd of gecodeerd wordt vastgelegd.

In dit project wordt een overzichtelijk dashboard ontwikkeld voor professionals en bestuurders gekoppeld aan dit Dashboard Basic Registry Oncological OutCome (BROC). Het dashboard is afgestemd met de andere umc’s en compatible met diverse systemen en EPD’s.

De selectie van de indicatorenset wordt na deskresearch samen met de pilotgroepen en bestuurders vastgesteld. Bij deze selectie wordt gebruik gemaakt van de impactmatrix en de reeds geïdentificeerde sets van CCN Zuid-West Nederland van het Erasmus MC.

Gedurende dit project vindt een pilot voor dashboardontwikkeling en -inrichting plaats met de belangrijkste key-indicatoren binnen de tumorwerkgroepen Thoracale Oncologie, Colorectale Oncologie en de afdeling Medische Oncologie. Het streven is een generieke aanpak zodat opschaling naar andere tumorwerkgroepen binnen het UMCG en andere ziekenhuizen goed verloopt. 

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Projectleiders uit andere umc’s binnen het programma Registratie aan de bron en het programma Naar Regionale Oncologienetwerken (beide Citrienfonds).

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Waardegedreven zorg

Value-based healthcare met bestaande data

In de pilot onderzoeken we of het mogelijk is om met bestaande administratieve gegevens, medische uitkomsten (complicaties), zorgverloop en kosten, betekenisvolle kwaliteitsinformatie te genereren. Hierbij is aandacht voor zowel de inhoud als de presentatie.

Deze informatie moet input zijn voor verbeteracties op afdelings-/teamniveau en de Raad van Bestuur de mogelijkheid geven om te sturen. In deze pilot ligt de nadruk dus op intern gebruik van kwaliteitsinformatie.

 1. Bestaande databronnen inventariseren
 2. Met bestaande gegevens betrouwbare en valide informatie genereren
 3. Met bestaande gegevens concept-stuurinformatie genereren

Verwachte impact (zorgbreed)

Een proeve van indicatoren en presentatiewijzen (‘dashboards’) op basis van beschikbare data die iets zeggen over de waarde van de zorg (kwaliteit voor patiënten / over kosten) voor borstkanker, slokdarmkanker en chronisch nierfalen. Aan de hand daarvan wordt door clinici en methodologen betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid beoordeeld.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Uitsluitend gebruik van bestaande data over kwaliteit en kosten.
 • De bruikbaarheid wordt beoordeeld voor het NFU-verbetercluster Leren van Uitkomsten

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

IKNL, Performation

Looptijd
08 Mar 2017 - 08 Sep 2017

Projectleiders

 • prof. dr. Job Kievit
  Chirurg, hoogleraar medische besliskunde
  LUMC
  j.kievit@lumc.nl
 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Calamiteiten

Leren te leren

Projectbeschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
31 Aug 2017

Patiëntervaringen

Sturen en verbeteren door meten en gebruiken

Projectbeschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
31 Aug 2017

Programma Onderwijs in Kwaliteit