Programma Verbeteren van Kwaliteit

Peer support

Interprofessionele samenwerking

Goede opvang voor de patiënt en zijn of haar naasten is bij een patiëntveiligheidsincident van cruciaal belang. Maar ook goede collegiale opvang voor zorgprofessionals is een aandachtspunt. Vanuit deze drive werken clinici en stafadviseurs kwaliteit uit zes umc’s samen om georganiseerde collegiale opvang en nazorg. uit te rollen in hun umc.

Zorgprofessionals krijgen in hun loopbaan bijna allemaal te maken met een ernstig patiëntveiligheidsincident. De impact op hun professioneel en persoonlijk functioneren kan soms zo groot zijn dat tijdelijk extra ondersteuning nodig is. In verschillende umc’s worden daarom stappen gezet voor het opzetten van peer support.

De betrokken umc’s willen de aanwezige kennis en ervaring uitwisselen en benutten voor versterking en versnelling van lokale activiteiten. Zoals uitwisseling rondom de implementatie en praktische werkwijze van een peer support systeem, plan van aanpak, protocollen en procedures,  het werven en trainen van peer supporters en juridische aspecten. Ook bepalen zij samen de wijze waarop zij de behoefte aan en impact van collegiale ondersteuning kunnen monitoren.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
dr. Loes Schouten

Redesign van zorgprocessen op basis van uitkomsten

Interprofessionele samenwerking

Hoe organiseren we de zorg zó dat teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beste uitkomsten van zorg kunnen nemen? Zeven umc’s wisselen hun aanpak uit om interprofessionele teams op basis van uitkomsten van patiënten hun zorgprocessen in te richten op meer waarde voor de patiënt.

In de umc’s werken verschillende aandoeningsgerichte teams aan de (her)inrichting van zorgprocessen op basis van klinische- en patiëntuitkomsten. In dit verbetercluster vindt uitwisseling plaats tussen deze (klinische) teams; zij spiegelen onderling het design en redesign van behandel- en zorgprocessen, en de inrichting van verbetercycli en uitkomsten. Daarnaast wisselen umc’s hun kennis en gehanteerde methoden rond de aansturing van value-based health care uit.

 

Ook in Topaas: in het programma Sturen op Kwaliteit worden uitkomstensets bepaald voor diverse aandoeningen waaronder Schisis en Moeder & Kind.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts np

Teamsamenwerking

Interprofessionele samenwerking

De medische zorg voor patiënten in ziekenhuizen is in de loop der jaren  complexer geworden. De specialistische zorg neemt  toe en de inhoudelijke expertise wordt omvangrijker. Bij één patiënt zijn meestal meerdere zorgverleners betrokken. Dit stelt hoge eisen aan het teamwerk van zorgprofessionals. Goede teamtraining is daarbij onontbeerlijk.

Binnen de umc’s vinden verschillende vormen van teamtraining plaats. Binnen het VUmc loopt bijvoorbeeld het trainingsprogramma TeAMS, een verplichte training voor alle medisch specialisten. In dit programma worden complexe situatie en het multidisciplinair overleg interprofessioneel getraind. In andere umc’s wordt bijvoorbeeld gerichte scholing in Crew Resource Management (CRM) aangeboden.. De deelnemende umc’s willen de teamtraining voor zorgprofessionals in eigen huis versterken en hierbij van elkaar leren. Wat maakt een teamtraining tot een goede training, welk onderwijsmateriaal is voor deze trainingen binnen de samenwerking van de umc’s beschikbaar? En wat is nodig om een teamtrainingsprogramma breder uit te rollen? Deze vragen staan centraal in dit verbetercluster.

 

Ook in Topaas: in het Programma Sturen op Kwaliteit wordt stuurinformatie ontwikkeld waarmee onder meer teamfunctioneren systematisch kan worden gemonitord.

Deelnemende umc’s

Contactpersoon
Mireille Pluijgers, MSc, arts np

Programma Sturen op Kwaliteit

Visieontwikkeling & expertise

Dialoog met bestuurders en expertgroep

Bestuurders met de portefeuille Patiëntenzorg ontwikkelen in dialoog met elkaar en met zorgprofessionals een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit van zorg.

Kern van de visie i.o is het volgende.

Betere uitkomsten en ervaringen in de zorg gaan komen van zorgprofessionals die samen leren. Umc’s bieden daarvoor een eigentijdse organisatie en creëren samen met anderen de ruimte die ervoor nodig is. Door dit tot gezamenlijk uitgangspunt van beleid te maken kunnen we de informatiesystemen ontwikkelen die teams van zorgprofessionals nodig hebben voor leren, verbeteren en verantwoorden. We zullen bovendien i.s.m. internationale partners trainingen verzorgen in het effectief gebruik daarvan.

Daarnaast verzorgen we steun en uitwisseling om motivatie en inspiratie voor zorgverbetering onder zorgprofessionals en andere umc-medewerkers te versterken. Onze regionale partners nodigen we uit om hierin samen te werken.

Zorgprofessionals zijn bijzonder gemotiveerd verbeterkansen te verzilveren en graag bereid zich erover te verantwoorden. De umc-leiding onderstreept het belang ervan door de resultaten en de hoofdbrekens die met dit werk gepaard gaan open met de zorgafdelingen te bespreken. Dit project loopt tot 31-12-2018.

Proceedings Invitational Organizing for Improvement, London April 26, 2017

Interimrapportage (september 2017)

Eindrapportage 

Umc’s bekennen kleur in kwaliteit (PDF) 

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 31 Dec 2018

Projectleider

Nursing sensitive care

Opschonen en harmoniseren ziekenhuisbrede indicatoren

In dit project is onderzocht op welke wijze ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan externe prestatie-indicatoren en of het mogelijk is om met de ontwikkelde basisset prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen tegelijkertijd de doelen van externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering te realiseren.

Specifiek is onderzocht of, en op welke wijze, de verpleegsensitieve prestatie-indicatoren pijn en ondervoeding kunnen worden benut om een dashboard te formuleren waarmee intern en extern gestuurd kan worden op kwaliteit van verpleegkundige zorg bij deze onderwerpen.

Eindrapport, met bijlage (fictief voorbeeld)

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Programma Registratie aan de bron

Deelnemende umc’s

Looptijd
17 May 2016 - 01 Jun 2017

Projectleider

 • mevr. Nadiyah De La Rambelje
  Stafadviseur Stafgroep Verpleging, Beheer POINT, Kwaliteit en Veiligheid, RVE Patiënt & Zorg
  Maastricht UMC+
  n.dela.rambelje@mumc.nl

Ervaring

Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

In en door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld, getoond en verspreid door dashboards. Dashboards vervullen een rol in het monitoren, signaleren van afwijkingen, afleggen van verantwoording, vergelijking (benchmarking) en sturen op verbetering van de kwaliteit.

In dit project is in acht umc’s, twee algemene ziekenhuizen en twee topklinische ziekenhuizen geïnventariseerd op welke manier informatie over kwaliteit van zorg wordt verzameld, getoond op dashboards en welke ondersteunende structuren behulpzaam zijn (zoals sta sessies, periodieke gespreksrondes en leerbijeenkomsten).

Dit project resulteerde in een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor de lokale ontwikkeling van dashboards.

Eindrapportage

Pecha kucha (zip, download begint meteen)

Presentatie

Publicatie: Broekharst D., Weggelaar A.M., Bruijne M. de. (2017) Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht. BoardRoom Zorg. 08: 26-29.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

​Ziekenhuis Tjongerschans, St. Antonius Ziekenhuis, Ziekenhuis St.Jansdal, VieCurie Medisch Centrum

Looptijd
01 Jul 2016 - 31 Dec 2016

Projectleiders

 • dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM
  Universitair docent iBMG, Erasmus Universiteit
  weggelaar@bmg.eur.nl
 • prof. dr. Martine de Bruijne
  Hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder kwaliteit van zorg
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Patiëntveiligheid

Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren

In dit project is gemeenschappelijk draagvlak en visie gecreëerd op de ontwikkeling en implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg geleverd door de umc’s.

Met behulp van een experimentele benchmark rapportage gebaseerd op thematische analyse van beschikbare veiligheidsindicatoren hebben medisch directeuren ervaring opgedaan met het gebruik van een benchmark rapportage voor onderlinge vergelijking. Raden van Bestuur van de umc’s hebben, aanvullend hierop, hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie verdiept.

De benchmark rapportage op veiligheidsindicatoren maakt zichtbaar wat mogelijk is door verschillende indicatorensets thematisch te combineren.

Eindrapport

Deelnemende umc’s

Looptijd
15 Oct 2016 - 15 Apr 2017

Projectleider

 • prof. dr. Martine de Bruijne
  Hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder kwaliteit van zorg
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

MS/Schisis

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose

In dit project zijn door multidisciplinaire werkgroepen (inclusief patiënten) het gewenst zorgpad en relevante uitkomstmaten bepaald en bijbehorende meetinstrumenten geselecteerd. De kernsets (met circa 15 indicatoren) omvatten zowel klinische uitkomsten, PROMS & PREMS als kosten.

De indicatoren sets zijn bedoeld voor multidisciplinaire teams van professionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici, Business Intelligence medewerkers etc.) en zowel bruikbaar in de spreekkamer als in (multidisciplinair) teamoverleg.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

ICHOM/Waardegedreven zorg

Eindrapportage

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Kinderchirurgie

Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie

Dit project heeft een kernset indicatoren opgeleverd voor de kwaliteit van nazorg en follow-up voor kinderen met een aangeboren aandoening (i.c. oesofagusatresie, anorectale malformaties, Hirschsprung, congenitale buikwanddefecten, congenitale longafwijkingen of short bowel syndroom) die op jonge leeftijd operatief worden behandeld. De kernset is door een multidisciplinaire werkgroep in dialoog met patiëntenverenigingen geselecteerd en omvat zowel klinische uitkomsten op de korte termijn als patiëntgerapporteerde uitkomsten voor de lange termijn (nazorg en follow-up). De kernset geeft zorgverleners en (divisie)bestuurders een goed inzicht in de kwaliteit van zorg voor deze groep kinderen en maakt kwaliteitsverbetering en zorginnovatie mogelijk. Interprofessionele samenwerking en nadere analyse van factoren die (op langere termijn) bijdragen aan kwaliteit van zorg wordt hiermee gestimuleerd. De kernset biedt de mogelijkheid om resultaten tussen kinderchirurgische centra te vergelijken.

Kernset

Generieke indicatoren: heropname, re-operatie, complicaties, multidisciplinaire follow up, transitietraject, patiënttevredenheid, opnameduur 1e levensjaar; mortaliteit a term geborenen < 30 dagen, kwaliteit van leven, psychomotorische ontwikkeling.

Aandoening specifieke indicatoren: Oesofagusatresie: naadlekkage, naadstenose. Gastroschisis: korte darmsyndroom, lijnsepsis. Hirschsprung: fecale incontinentie, obstipatieklachten. Anorectale malformaties: anale stenose, fecale incontinentie, obstipatieklachten.

 

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Follow-me programma, Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA), European Pediatric Surgical Audit (EPSA), Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC).

Eindrapportage 

Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

Waardegedreven zorg

Value-based healthcare met bestaande data

In deze pilot is onderzocht of het mogelijk is om op basis van beschikbare data iets te zeggen over de waarde van de geleverde zorg (kwaliteit/ kosten) voor patiënten met borstkanker, slokdarmkanker en/of chronisch nierfalen.

Gekeken is of uit bestaande administratieve gegevens en kwaliteitsregistraties, betekenisvolle (betrouwbare en valide) informatie over Value te genereren is die gebruikt kan worden voor verbeteracties op afdelings-/teamniveau en de Raad van Bestuur de mogelijkheid geven om te sturen. Er zijn voor alle drie ziektebeelden sets van ratio’s voor kwaliteit en Value opgeleverd. Clinici en methodologen beoordeelden de ratio’s en indicatoren op relevantie, betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.

In overleg met juristen en dataverwerkers is nagegaan wat de juiste werkwijze is om uiteenlopende data voor analyse te ontsluiten. Privacyregels in deze vergen een afweging van het maatschappelijk belang.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Uitsluitend gebruik van bestaande data over kwaliteit en kosten.
 • De bruikbaarheid wordt beoordeeld voor het NFU-verbetercluster Leren van Uitkomsten

Eindrapportage 

Value Based Healthcare met bestaande data - Een verkenning voor drie ziektebeelden met vier umc’s (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

IKNL

Looptijd
08 Mar 2017 - 08 Sep 2017

Projectleiders

 • prof. dr. Job Kievit
  Chirurg, hoogleraar medische besliskunde
  LUMC
  j.kievit@lumc.nl
 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Programma Onderwijs in Kwaliteit