Sturen op Kwaliteit

De umc's werken samen om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Doelen Sturen op Kwaliteit

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het sturen op continue verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Welke informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen die centraal staan in het programma Sturen op Kwaliteit.

Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Projecten

Projecten legenda

Het programma bestaat uit een reeks projecten waarin meerdere umc’s samenwerken. We delen de resultaten van de projecten via deze website, bijeenkomsten en de nieuwsbrief. De resultaten zijn van belang voor de umc’s, andere ziekenhuizen en organisaties, zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en toezichthouders.

Lees meer over het waarom en hoe van Sturen op Kwaliteit, een interview met programmamanager drs. Roos Trooster.

Visieontwikkeling & expertise

Dialoog met bestuurders en expertgroep

Bestuurders met de portefeuille Patiëntenzorg ontwikkelen in dialoog met elkaar en met zorgprofessionals een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit van zorg.

Kern van de visie i.o is het volgende.

Betere uitkomsten en ervaringen in de zorg gaan komen van zorgprofessionals die samen leren. Umc’s bieden daarvoor een eigentijdse organisatie en creëren samen met anderen de ruimte die ervoor nodig is. Door dit tot gezamenlijk uitgangspunt van beleid te maken kunnen we de informatiesystemen ontwikkelen die teams van zorgprofessionals nodig hebben voor leren, verbeteren en verantwoorden. We zullen bovendien i.s.m. internationale partners trainingen verzorgen in het effectief gebruik daarvan.

Daarnaast verzorgen we steun en uitwisseling om motivatie en inspiratie voor zorgverbetering onder zorgprofessionals en andere umc-medewerkers te versterken. Onze regionale partners nodigen we uit om hierin samen te werken.

Zorgprofessionals zijn bijzonder gemotiveerd verbeterkansen te verzilveren en graag bereid zich erover te verantwoorden. De umc-leiding onderstreept het belang ervan door de resultaten en de hoofdbrekens die met dit werk gepaard gaan open met de zorgafdelingen te bespreken. Dit project loopt tot 31-12-2018.

Proceedings Invitational Organizing for Improvement, London April 26, 2017

Interimrapportage (september 2017)

Eindrapportage 

Umc’s bekennen kleur in kwaliteit (PDF) 

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 31 Dec 2018

Projectleider

Ervaring

Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

In en door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld, getoond en verspreid door dashboards. Dashboards vervullen een rol in het monitoren, signaleren van afwijkingen, afleggen van verantwoording, vergelijking (benchmarking) en sturen op verbetering van de kwaliteit.

In dit project is in acht umc’s, twee algemene ziekenhuizen en twee topklinische ziekenhuizen geïnventariseerd op welke manier informatie over kwaliteit van zorg wordt verzameld, getoond op dashboards en welke ondersteunende structuren behulpzaam zijn (zoals sta sessies, periodieke gespreksrondes en leerbijeenkomsten).

Dit project resulteerde in een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor de lokale ontwikkeling van dashboards.

Eindrapportage

Pecha kucha (zip, download begint meteen)

Presentatie

Publicatie: Broekharst D., Weggelaar A.M., Bruijne M. de. (2017) Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht. BoardRoom Zorg. 08: 26-29.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

​Ziekenhuis Tjongerschans, St. Antonius Ziekenhuis, Ziekenhuis St.Jansdal, VieCurie Medisch Centrum

Looptijd
01 Jul 2016 - 31 Dec 2016

Projectleiders

 • dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM
  Universitair docent iBMG, Erasmus Universiteit
  weggelaar@bmg.eur.nl
 • prof. dr. Martine de Bruijne
  Hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder kwaliteit van zorg
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Nursing sensitive care

Opschonen en harmoniseren ziekenhuisbrede indicatoren

In dit project is onderzocht op welke wijze ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan externe prestatie-indicatoren en of het mogelijk is om met de ontwikkelde basisset prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen tegelijkertijd de doelen van externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering te realiseren.

Specifiek is onderzocht of, en op welke wijze, de verpleegsensitieve prestatie-indicatoren pijn en ondervoeding kunnen worden benut om een dashboard te formuleren waarmee intern en extern gestuurd kan worden op kwaliteit van verpleegkundige zorg bij deze onderwerpen.

Eindrapport, met bijlage (fictief voorbeeld)

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Programma Registratie aan de bron

Deelnemende umc’s

Looptijd
17 May 2016 - 01 Jun 2017

Projectleider

 • mevr. Nadiyah De La Rambelje
  Stafadviseur Stafgroep Verpleging, Beheer POINT, Kwaliteit en Veiligheid, RVE Patiënt & Zorg
  Maastricht UMC+
  n.dela.rambelje@mumc.nl

Patiëntveiligheid

Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren

In dit project is gemeenschappelijk draagvlak en visie gecreëerd op de ontwikkeling en implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg geleverd door de umc’s.

Met behulp van een experimentele benchmark rapportage gebaseerd op thematische analyse van beschikbare veiligheidsindicatoren hebben medisch directeuren ervaring opgedaan met het gebruik van een benchmark rapportage voor onderlinge vergelijking. Raden van Bestuur van de umc’s hebben, aanvullend hierop, hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie verdiept.

De benchmark rapportage op veiligheidsindicatoren maakt zichtbaar wat mogelijk is door verschillende indicatorensets thematisch te combineren.

Eindrapport

Deelnemende umc’s

Looptijd
15 Oct 2016 - 15 Apr 2017

Projectleider

 • prof. dr. Martine de Bruijne
  Hoogleraar sociale geneeskunde, in het bijzonder kwaliteit van zorg
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Teamsamenwerking

SUPPORTT

SUPPORTT staat voor Sturen op een Positieve Professionele Werkomgeving voor Perfecte Patiëntenzorg door Top Teams. Er is een verband tussen werkomgeving (inclusief veiligheidscultuur en team functioneren) van zorgverleners en uitkomsten van zorg voor patiënten. Gesteld kan worden: hoe positiever deze aspecten worden ervaren, des te beter de kwaliteit van zorg. Maar welke aspecten zijn van belang, hoe kan dit worden gemeten en hoe draagt dit bij aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg?

In dialoog met bestuurders en internationale experts is vastgesteld dat een positieve werkomgeving onder andere team samenwerking, leiderschap, veiligheidsklimaat, collegiaal gedrag, werkplezier en goede werk condities omvat. Literatuurstudie heeft vele gevalideerde meetinstrumenten om werkomgeving te meten opgebracht. Enkele hiervan zijn bij uitstek geschikt voor het meten van werkomgeving in de praktijk. De resultaten bieden een handvat om hiermee te sturen op kwaliteit.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • NFU-programma Verbeteren van Kwaliteit: het beschikken over stuurindicatoren die inzicht verschaffen in de positieve werkomgeving maakt ook dat men direct aan de slag kan met het verbeteren hiervan.
 • NFU: Toekomstbestendige beroepen verpleging en verzorging: structurele inzicht in de werkomgeving voor verpleegkundigen kan waardevolle informatie opleveren voor het optimaal inrichten van verpleegkundige zorgteams met onderscheid tussen MBO en HBO niveau.
 • Het project heeft een link met de cultuurmeting benodigd voor (toekomstige) kwaliteitsaccreditaties zoals JCI of NIAZ Qmentum.
 • Het project Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling in het programma Sturen op Kwaliteit geeft inzicht in de wijze waarop de in dit project ontwikkelde stuurindicatoren gebruikt kunnen worden in dashboards op verschillende niveaus in het ziekenhuis.
 • Het onderzoeksproject 'Op weg naar goede leefsystemen' dat momenteel wordt uitgevoerd binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland geeft inzicht in de wijze waarop zorgprofessionals met objectieve informatie omgaan ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en geeft daarmee aanwijzingen voor de wijze waarop we de pilot kunnen inrichten.

 

Eindrapportage 

Interprofessionele teamsamenwerking: SUPPORTT project (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Spaarne Gasthuis

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleiders

 • drs. Susanne Maassen
  Stafadviseur Verpleging, secretaris Verpleegkundige Raad VIP Pijler Kwaliteit & Patiëntenzorg, Servicebedrijf
  Erasmus MC
  s.maassen@erasmusmc.nl
 • prof. dr. Hester Vermeulen
  Hoogleraar Verplegingswetenschappen, IQ healtcare
  Radboudumc
  Hester.Vermeulen@radboudumc.nl

Patiëntenparticipatie

CAPPUCCINO

Resultaat van het CAPPUCCINO-project (Creating an Academic Patiënt Participation Uniform Care Control Indicator: a New Outlook) is een leidraad waarmee bestuurders een interactieve en waardevolle dialoog kunnen starten over (de mate van) patiënt- en familieparticipatie in hun ziekenhuis. De leidraad kan zowel binnen als tussen umc’s worden gebruikt om patiënt-en familieparticipatie verder te stimuleren.

De leidraad is in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers en internationale experts opgesteld en bevat inspirerende voorbeelden van artsen, verpleegkundigen en paramedici die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven
Dit project hangt samen met diverse programma’s en projecten waarmee NFU onderwerpen zoals gedeelde besluitvorming, patiëntparticipatie, terugdringen onnodige zorg, persoonsgerichte zorg of personalized care actief stimuleert:

Met al deze activiteiten geeft de NFU uitvoering aan de kwaliteitsvisie 2017-2020 Meer waarde voor de patiënt.

Eindrapportage 

CAPPUCCINO - Patiëntenparticipatie (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Patientenfederatie Nederland, IKONE

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Waardegedreven zorg

Value-based healthcare met bestaande data

In deze pilot is onderzocht of het mogelijk is om op basis van beschikbare data iets te zeggen over de waarde van de geleverde zorg (kwaliteit/ kosten) voor patiënten met borstkanker, slokdarmkanker en/of chronisch nierfalen.

Gekeken is of uit bestaande administratieve gegevens en kwaliteitsregistraties, betekenisvolle (betrouwbare en valide) informatie over Value te genereren is die gebruikt kan worden voor verbeteracties op afdelings-/teamniveau en de Raad van Bestuur de mogelijkheid geven om te sturen. Er zijn voor alle drie ziektebeelden sets van ratio’s voor kwaliteit en Value opgeleverd. Clinici en methodologen beoordeelden de ratio’s en indicatoren op relevantie, betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.

In overleg met juristen en dataverwerkers is nagegaan wat de juiste werkwijze is om uiteenlopende data voor analyse te ontsluiten. Privacyregels in deze vergen een afweging van het maatschappelijk belang.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Uitsluitend gebruik van bestaande data over kwaliteit en kosten.
 • De bruikbaarheid wordt beoordeeld voor het NFU-verbetercluster Leren van Uitkomsten

Eindrapportage 

Value Based Healthcare met bestaande data - Een verkenning voor drie ziektebeelden met vier umc’s (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

IKNL

Looptijd
08 Mar 2017 - 08 Sep 2017

Projectleiders

 • prof. dr. Job Kievit
  Chirurg, hoogleraar medische besliskunde
  LUMC
  j.kievit@lumc.nl
 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Patiëntervaringen

Sturen en verbeteren door meten en gebruiken

In veel zorgorganisaties wordt de ervaring van patiënten gemeten, maar dit leidt niet altijd tot gewenste actie. Hoe kan feedback van patiënten beter worden benut voor kwaliteitsverbetering? Hiervoor is niet alleen het systematisch in kaart brengen van belang, maar ook en vooral (beleid op) het daadwerkelijk gebruik van ervaringen van patiënten.

Resultaat van dit project is een kennisdocument voor het gebruik van feedback van patiënten. Het omvat concrete aanbevelingen voor het uitzetten én gebruiken van patiëntervarings- meetinstrumenten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Het document is tot stand gekomen op basis van literatuuranalyse en (inter)nationale expertise en biedt een handvat om de sturingskracht op basis van patiëntervaringen te verhogen.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Topaas, andere projecten binnen Sturen op Kwaliteit (MS/Schisis, Moeder & Kind, Waardegedreven zorg, Patiëntparticipatie).

Eindrapportage 

Uitzonderlijke patiëntervaringen (PDF)

Appendix 

 Met patiëntervaringen de kwaliteit van zorg verbeteren: een systematische review van de literatuur (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

NVZ, Santeon, Patiëntenfederatie, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nivel, OECD.

Looptijd
01 Jul 2017 - 01 Dec 2017

Projectleider

Calamiteiten

Leren te leren

De huidige manier van het omgaan met de verbetermaatregelen die uit de analyse van calamiteiten voortkomen is ontoereikend. Er is onvoldoende progressie in verbetering van zorg naar aanleiding van deze analyses. De evaluatie en beoordeling door externe partijen en toezichthoudende instanties is sturend maar niet bijdragend aan de kans om te leren van calamiteiten en analyses daarvan.

Wat kan uit ingezette verbetermaatregelen na calamiteiten worden geleerd om in de toekomst kans op herhaling van een calamiteit te verkleinen?

Resultaat van dit project is een instrument ter classificatie & selectie van in te zetten verbetermaatregelen. Dit biedt bestuurders de kans om keuzes te maken dan wel thematisch aan verbetering te werken.

Eindrapportage 

Calamiteiten - Leren te leren (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

​NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg (alumni)

Looptijd
01 Aug 2017 - 15 Dec 2017

Projectleider

 • dr. Dave Dongelmans
  intensivist, voorzitter stichting NICE, alumnus NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg
  AMC
  d.a.dongelmans@amc.uva.nl

Intensive care

Stuurinformatie destilleren op de intensive care

In dit project is een methode ontwikkeld waarmee bestuurders, artsen, verpleegkundigen en patiënten stuurinformatie kunnen destilleren van alle informatie, die op een afdeling wordt verzameld. De methode levert een set betekenisvolle en bruikbare stuurinformatie op waarmee bestuurders een goede dialoog kunnen aangaan met afdelingshoofden. De set bevat niet alleen kwantitatieve data, maar ook kwalitatieve informatie over bijvoorbeeld randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Denk aan het opleidingsklimaat, openheid over fouten of de opvolging van verbeteracties.

De bruikbaarheid van de set is geëvalueerd in een kwartaalgesprek tussen afdelingshoofd en Raad van Bestuur en resulteerde in een gelijkwaardige en op vertrouwen gebaseerde dialoog over kwaliteit tussen bestuurders en afdelingen. De ontwikkelde methode vormt een stappenplan voor andere afdelingen en/of specialismen om uit verzamelde kwaliteitsinformatie bruikbare en betekenisvolle kwaliteitsparameters voor bestuurders te destilleren.

Kernset
Aanwezigheid en beschikbaarheid intensivist, verpleegkundige-patiënt-ratio, dagen met volledige bedbezetting, aanbevelingen en verbeterpunten (n.a.v. interne audits/kwaliteitsvisitaties), teamklimaat, Standardized Mortality Ratio (SMR), naleving medicatieveiligheidsbeleid, leren en verbeteren (n.a.v. ervaringen van ex-patiënten en naasten, incidenten, calamiteiten, vermijdbare schade en sterfte, uitkomsten van complicatiebesprekingen).
 

Eindrapportage, lees ook het nieuwsbericht hierover.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Programma Registratie aan de bron

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 01 Apr 2017

Projectleider

Heelkunde

Kernset Heelkunde

In dit project is door chirurgen uit bestaande data een kernset van kwaliteitsinformatie voor afdelingen heelkunde gedefinieerd die beschikbaar kan worden gesteld aan de Raad van Bestuur. Deze krijgt hiermee inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg van de afdeling heelkunde. Het ontwikkelde dashboard met spiegelinformatie kan worden benut om de zorg voor patiënten op afdelingen heelkunde verder te verbeteren.

De kernset biedt betekenisvolle kwaliteitsinformatie op zowel afdelingsniveau als op diagnosegroep.

De kernset is afgeleid uit bestaande indicatoren, vormt daarmee geen extra administratieve last en biedt een startpunt voor een dialoog tussen umc’s/ziekenhuizen over de geleverde kwaliteit van zorg. Hierin staat het onderling bespreken, leren van elkaar leren en (gezamenlijk) opzetten van verbetertrajecten centraal.

Kernset
Klinische sterfte, opnameduur, onverwacht lange opnameduur, heropnamen, heroperaties, 30/90 dagen sterfte, complicaties.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven
DICA, IGZ, LBZ

Eindrapportage

Eindrapportage vervolg 

Implementatie Kernset Heelkunde ‘Van theorie naar praktijk’ (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jun 2016 - 31 May 2017

Projectleider

Psychiatrie

Verbeteren van sturingsinformatie over kwaliteit van zorg in de academische Psychiatrie.

Tot op heden wordt inhoudelijk niet op geaggregeerd niveau gekeken naar de kwaliteit van zorg binnen de academische Psychiatrie. Ook wordt het perspectief van patiënten nog te weinig meegenomen.

Resultaat van dit project is een kernset van indicatoren waarmee de Raad van Bestuur en het afdelingsbestuur zicht krijgen op de kwaliteit van zorg voor patiënten met een depressie. De kernset bevat informatie over de ontwikkeling van symptomen, het functioneren van de patiënt, patiënttevredenheid, organisatie en bekostiging van zorg. Basis voor de set zijn de voor de GGZ verplichte ROM-vragenlijsten en klanttevredenheidslijst. De kernset, die in samenwerking tussen patiënten, cliëntenraad, zorgprofessionals en Raad van Bestuur is ontwikkeld, biedt betekenisvolle stuurinformatie om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Eindrapportage 

Verbeteren van sturingsinformatie voor de Raad van Bestuur over de kwaliteit van zorg in de academische psychiatrie vanuit multi-stakeholder perspectief (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

MS/Schisis

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose

In dit project zijn door multidisciplinaire werkgroepen (inclusief patiënten) het gewenst zorgpad en relevante uitkomstmaten bepaald en bijbehorende meetinstrumenten geselecteerd. De kernsets (met circa 15 indicatoren) omvatten zowel klinische uitkomsten, PROMS & PREMS als kosten.

De indicatoren sets zijn bedoeld voor multidisciplinaire teams van professionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici, Business Intelligence medewerkers etc.) en zowel bruikbaar in de spreekkamer als in (multidisciplinair) teamoverleg.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

ICHOM/Waardegedreven zorg

Eindrapportage

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Oncologie

BROC-Dashboard Basic Registry Oncological OutCome

In het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC) bestaat een registratiesysteem voor tumorwerkgroepen waarin van oncologische patiënten een minimale set aan variabelen wordt vastgelegd: de Basic Registry Oncological OutCome (BROC). In dit project is op basis hiervan een overzichtelijk real-time dashboard met key-indicatoren binnen de tumorwerkgroepen Thoracale Oncologie, Colorectale Oncologie en de afdeling Medische Oncologie ontwikkeld voor professionals en bestuurders. Het dashboard is compatible met diverse ICT systemen en EPD’s.

Kernset
Aantal nieuwe patiënten per jaar, aantal patiënten per behandelingen per jaar, aantal dagen tussen MDO en behandeling, wachttijd voor 1e polikliniekbezoek bij vraagstelling maligniteit, < 3 week doorlooptijd voor diagnostiek, < 6 week tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie, dagen tot overlijden na behandeling, complicaties na behandeling, opnameduur.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Projectleiders uit andere umc’s binnen het programma Registratie aan de bron en het programma Naar Regionale Oncologienetwerken (beide Citrienfonds).

Eindrapport

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Kinderchirurgie

Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie

Dit project heeft een kernset indicatoren opgeleverd voor de kwaliteit van nazorg en follow-up voor kinderen met een aangeboren aandoening (i.c. oesofagusatresie, anorectale malformaties, Hirschsprung, congenitale buikwanddefecten, congenitale longafwijkingen of short bowel syndroom) die op jonge leeftijd operatief worden behandeld. De kernset is door een multidisciplinaire werkgroep in dialoog met patiëntenverenigingen geselecteerd en omvat zowel klinische uitkomsten op de korte termijn als patiëntgerapporteerde uitkomsten voor de lange termijn (nazorg en follow-up). De kernset geeft zorgverleners en (divisie)bestuurders een goed inzicht in de kwaliteit van zorg voor deze groep kinderen en maakt kwaliteitsverbetering en zorginnovatie mogelijk. Interprofessionele samenwerking en nadere analyse van factoren die (op langere termijn) bijdragen aan kwaliteit van zorg wordt hiermee gestimuleerd. De kernset biedt de mogelijkheid om resultaten tussen kinderchirurgische centra te vergelijken.

Kernset

Generieke indicatoren: heropname, re-operatie, complicaties, multidisciplinaire follow up, transitietraject, patiënttevredenheid, opnameduur 1e levensjaar; mortaliteit a term geborenen < 30 dagen, kwaliteit van leven, psychomotorische ontwikkeling.

Aandoening specifieke indicatoren: Oesofagusatresie: naadlekkage, naadstenose. Gastroschisis: korte darmsyndroom, lijnsepsis. Hirschsprung: fecale incontinentie, obstipatieklachten. Anorectale malformaties: anale stenose, fecale incontinentie, obstipatieklachten.

 

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Follow-me programma, Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA), European Pediatric Surgical Audit (EPSA), Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC).

Eindrapportage 

Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie (PDF)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

Moeder & Kind

Ontwikkeling Uitkomstenset Moeder & Kind in 3 VSV

Prenatale- en kraamzorg is een periode waarin de meeste vrouwen voor het eerst frequent in contact komen met de zorg. Het gebruik van PROMs in deze eerste kennismaking leert de zwangere dat betrokkenheid bij zorgevaluatie direct impact kan hebben op de ontvangen zorg.

In dit project is de ICHOM-uitkomstenset voor moeder- en kindcentra voor de Nederlandse situatie toepasbaar gemaakt. Er is aan Nederlandse vrouwen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Ook zorgprofessionals en RvB zijn bevraagd. Daarnaast is de set vergeleken met de huidige Perinatale Registratie (PeriNed). Resultaat is een set van indicatoren bestaande uit patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen, medische uitkomsten en proces parameters bedoeld voor verbetering en verantwoording aan divisieleiding en Raad van Bestuur.

 

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Geboortezorg
 • ICHOM/Waardegedreven zorg

 

Eindrapportage 

Ontwikkeling Uitkomstenset Moeder en Kind (PDF)

Bijlage 6  Eindrapportage Uitkomstenset Moeder en kind (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Isala, Spaarne Gasthuis, kraamzorg en verloskundig zorgverleners in de geboortezorgketen (VSV’s)

Looptijd
01 Jan 2017

Projectleider

 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Verloskundige keten

Maternal Morbidity Dashboard

In dit project is een Maternal Morbidity Dashboard (gebaseerd op de ICHOM set) voor patiënten met hemorragia postpartum (HPP) uitgewerkt waarmee door automatisch gegenereerde kerngetallen uit het zorginformatiesysteem (ZIS) stuurinformatie op uitkomsten wordt verkregen. Door koppeling van uitkomstindicatoren aan procesindicatoren (o.a. protocoladherence) werd het mogelijk kansen voor verbetering van het zorgproces te identificeren en gerichte verbeteracties in te zetten (i.c. strikter handhaven dan wel aanpassen van protocol). De toegevoegde waarde van een dashboard systeem met zowel uitkomst‐ als procesindicatoren is een verlegging van het gesprek van enkel het behalen van targets naar een dialoog over verbetering van (inter-disciplinaire) zorgprocessen.

Kernset
Oxytocine infuus, Manuele placentaverwijdering (MROP), Incidentie HPP

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven
PROMs, waardegedreven zorg

Eindrapportage
Maternal Morbidity Dashboard (pdf)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Geboortecentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis, Verloskundig samenwerkingsverband ‘Geboortezorg op één lijn’

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 May 2017

Projectleider

Hoofdhalsoncologie-keten

Hoofdhalsoncologie: van een reeks ketenindicatoren naar compacte stuurinformatie voor bestuurders      

Hoofdhalsoncologische (HHO) zorg is in Nederland geconcentreerd in 8 HHO-centra (HHOC’s) en 6 preferente partnerziekenhuizen. Om de kwaliteit van de HHO ketenzorg, geleverd in deze centra, te meten en te verbeteren is in 2014 de Dutch Head & Neck Audit (DHNA) opgericht.

Hierin worden data geregistreerd voor het meten van de ketenzorgkwaliteit met 39 indicatoren, geselecteerd vanuit een medisch specialistisch, paramedisch en patiëntenperspectief. Voor medici en paramedici is het goed mogelijk om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid aan informatie en jaarlijks keuzes te maken voor verbeteringen. Echter, de grote informatiehoeveelheid is niet geschikt als stuurinformatie voor bestuurders en hoofden van afdelingen die participeren in de zorgketen, terwijl op dat niveau wel behoefte is aan inzicht in deze hoogcomplexe zorg.

In dit project is (door patiënten, medisch specialisten en paramedici) uit de beschikbare kwaliteitsinformatie uit de DHNA een compacte set ketenindicatoren geextraheerd. Deze set biedt RvB, afdelingshoofden en keteneigenaren van een HHOC en preferente partners bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie. De geselecteerde set kan toegepast worden in alle 8 Nederlandse HHOC’s en 6 preferente partners en fungeert tevens als een template voor andere oncologische ketens.

Kernset
Overleving, recidive, complicaties, kwaliteit van leven (PROM), patiëntervaring (PREM), doorlooptijd verwijzing tot 1e poli afspraak, doorlooptijd 1e poli afspraak tot start behandeling, ondervoeding.

Eindrapportage
Hoofd-halsoncologische zorg - Van een reeks ketenindicatoren naar compacte stuurinformatie voor bestuurders (pdf)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Ziekenhuis Rijnstate

Looptijd
01 Jan 2017 - 01 Jul 2017

Projectleider

Complexe wondzorg

Stuurindicatoren complexe wondzorg voor de Raad van Bestuur

Complexe wondgenezing wordt meestal niet in de klinische setting bereikt en vanuit een umc is de patiënt meestal overgedragen naar de 2e of 1e lijn voordat wondgenezing heeft plaatsgevonden. Deze kenmerken maken de wondzorg een minor issue voor de individuele specialismen, maar een major issue voor patiënt, ziekenhuis en maatschappij. De Wondexpertisecentra van de umc’s kunnen als geen ander de complexe wondzorg onderbouwen en de regiefunctie in de keten vorm geven. Deze regiefunctie optimaliseert de verbinding en afstemming tussen de medische specialismen én de partijen binnen de keten van zorg rond deze patiënten. Resultaat van dit project is de eerste aanzet om te komen tot een breed gedragen indicatorset van de complexe wondzorg in de keten. Het project geeft belangrijke stuurinformatie over uitkomsten van complexe wondzorg aan de Raad van Bestuur.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Het project sluit aan bij

 • het programma Registratie aan de bron door het opleveren van standaarden en zorginformatiebouwstenen voor de wondgenezing.
 • het internationale accreditatieprogramma van de Joint Commission International (JCI) dat erop gericht is de schade aan patiënten te verminderen en de veiligheid te verhogen.
 • het verbeteren van communicatie: het 2e doel van de zes veiligheidsdoelen.
 • de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg door het Kwaliteitsinstituut Nederland en de samenstelling van prestatie-indicatoren door de beroepsvereniging Wondexpertise van de V&VN en het Wondplatform Nederland.
 • het besluit van Zorgverzekeraars om zorgaanbieders te contracteren op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg, zoals genezingsduur, in plaats van de inspanningsverplichting.

Eindrapportage

Complexe wondzorg (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

ketenpartners in regio, Allerzorg

Looptijd
01 Jan 2017 - 01 Jul 2017

Projectleider

 • dr. Anne-Margreet van Dishoeck
  Researchcoördinator Wondexpertise Erasmus MC, Plastische- & Reconstructieve chirurgie en Handchirurgie
  Erasmus MC
  a.m.vandishoeck@erasmusmc.nl

RvB als risicomanager in de regio

Risico’s van regionale samenwerking herkennen met bestaande database

Binnen dit project is gekeken naar risico’s over de ziekenhuismuren heen. Welke risico’s spelen er als ziekenhuizen samenwerken in netwerken? Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om risico’s in de regionale samenwerking te identificeren en te managen. De juiste selectie en duiding van relevante kwaliteitsinformatie uit bestaande bronnen, helpt bestuurders hierbij.

Op basis van kwantitatieve data (uit registraties), interviews en prospectieve risico-inventarisatie zijn risico’s geïdentificeerd, waaronder directe veiligheidsrisico’s voor patiënten, slechte uitkomsten door inadequate informatieoverdracht en strategisch, bestuurlijke risico’s als afname van patiëntenaantallen en/of veranderingen in patiëntenstromen.

Het project laat zien welke informatiebronnen en methoden geschikt zijn voor bestuurders voor het structureel en vroegtijdig inventariseren van deze risico’s. Met dit overzicht kunnen zij hun medewerkers voorbereiden op risico’s die gepaard gaan met (nieuwe) samenwerking in de regio en hiermee de kwaliteit van zorg in de regio bewaken en garanderen. Dit is zowel in het belang van bestuurders voor interne sturing, als ook in het belang van toezichthouders waaraan de ziekenhuizen verantwoording afleggen, o.a. Raad van Toezicht en de IGZ.

De resultaten dragen bij aan een urgentiebesef bij bestuurders voor het systematisch en proactief signaleren van risico’s bij samenwerking in de regio.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Meetbaar Beter (hartcentra)
 • Project MONITOR-IC (regio IC)
 • Programma Sturen op Kwaliteit - Project Intensive Care

 

Eindrapportage 

De Raad van Bestuur als risicomanager in de regio (PDF)

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Catharina Ziekenhuis

Looptijd
01 Jul 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

Contact

Heeft u vanuit een umc ideeën over een project dat bijdraagt aan de doelstelling van dit programma? Of heeft u vragen over het programma of over lopende projecten?

Neem dan contact op met:

Roos Trooster
Programmamanager
roos.trooster@nfukwaliteit.nl 

Of via 030-273 9644