Sturen op Kwaliteit

De umc's werken samen om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Doelen Sturen op Kwaliteit

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het sturen op continue verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Welke informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen die centraal staan in het programma Sturen op Kwaliteit.

Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Projecten

Projecten legenda

Het programma bestaat uit een reeks projecten waarin meerdere umc’s samenwerken. We delen de resultaten van de projecten via deze website, bijeenkomsten en de nieuwsbrief. De resultaten zijn van belang voor de umc’s, andere ziekenhuizen en organisaties, zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en toezichthouders.

Lees meer over het waarom en hoe van Sturen op Kwaliteit, een interview met programmamanager drs. Roos Trooster.

Visieontwikkeling & expertise

Dialoog met bestuurders en expertgroep

Bestuurders met de portefeuille Patiëntenzorg ontwikkelen in dialoog met elkaar een gezamenlijke visie op kwaliteitsinformatie ten behoeve van het sturen op kwaliteit van zorg. Ter ondersteuning daarvan vindt zo’n dialoog ook plaats in de kringen van het College van Medisch Directeuren en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Input wordt ontvangen van enkele dialoog-ondersteunende projecten en van de ontwikkelprojecten.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gedragen visie op kwaliteitsinformatie voor het sturen op kwaliteit en transparantie en het gebruik daarvan. Het project is in oktober 2015 gestart en loopt in het tweede jaar van het programma Sturen op Kwaliteit door.

De te ontwikkelen visie zal de koers bepalen van (verdere) ontwikkeling van de informatievoorziening over de kwaliteit van zorg voor de Raad van Bestuur. De resultaten en tussenresultaten van dit project komen daartoe beschikbaar binnen dit programma én worden aangereikt en besproken voor gebruik daarbuiten, ook in algemene ziekenhuizen.

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Gezamenlijke en gedragen visie over kwaliteitsinformatie voor het sturen op kwaliteit en transparantie.
 • Een gezamenlijk beeld van selectie, betekenis en gebruik van kernsets en van de optimale omvang van de kwaliteitsinformatie voor de Raad van Bestuur.
 • Zicht op lokale keuzen voor indicatoren t.b.v. sturing en het gebruik ervan.

Proceedings Invitational Organizing for Improvement, London April 26, 2017

Interimrapportage (september 2017)

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 31 Dec 2018

Projectleider

Ervaring

Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling

In en door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld. De betekenis hiervan voor sturing op kwaliteitsverbetering is divers. In dit project wordt in acht umc’s, twee algemene ziekenhuizen en twee topklinische opleidingsziekenhuizen geïnventariseerd op welke manier informatie over kwaliteit van zorg wordt verzameld, getoond op dashboards en welke ondersteunende structuren bij het sturen daarop behulpzaam zijn (zoals periodieke gespreksrondes en leerbijeenkomsten).

Voortgebouwd wordt op data en inzichten uit drie studies naar kwaliteitsgovernance die in 2014 in opdracht van het Kwaliteitsinstituut en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg zijn uitgevoerd op meso (ziekenhuis) en micro (werkplek) niveau. Ook verzamelde data binnen de acht umc’s en verslagen van relevante bijeenkomsten zoals de Dialoogsessies met de bestuurders uit de umc’s worden benut. Daarnaast wordt in dit project een verbinding gelegd met de lopende studie over ‘goede leefsystemen’, waarin onder andere wordt onderzocht hoe zorgprofessionals externe indicatoren die onderdeel uitmaken van de ‘systeemwereld’ benutten voor interne sturing in de ‘leefwereld’.

Dit project heeft geresulteerd in een handreiking met praktische lessen, goede voorbeelden en discussiepunten voor de lokale ontwikkeling van het sturen op kwaliteit: 

Eindrapportage

Pecha kucha (zip, download begint meteen)

Presentatie

Publicatie: Broekharst D., Weggelaar A.M., Bruijne M. de. (2017) Leren van dashboard-ontwikkeling in ziekenhuizen: Data nog sterk extern gericht. BoardRoom Zorg. 08: 26-29.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jul 2016 - 31 Dec 2016

Projectleiders

 • dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM
  Universitair docent iBMG, Erasmus Universiteit
  weggelaar@bmg.eur.nl
 • dr. Martine de Bruijne
  Universitair hoofddocent kwaliteit en veiligheid
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Nursing sensitive care

Opschonen en harmoniseren ziekenhuisbrede indicatoren

Zorgprofessionals ervaren praktische problemen bij de implementatie van én het gebruik voor interne kwaliteitsverbetering van de indicatoren pijn en ondervoeding. De vele indicatoren die op verzoek van verschillende partijen (extern en intern) worden verzameld bieden de Raad van Bestuur te weinig houvast om te kunnen sturen op continue kwaliteitsverbetering. Het gebruik van de beschikbare kwaliteitsinformatie wordt sterk belemmerd door de grote hoeveelheid. Het is moeilijk om op basis van zoveel informatie overzicht te krijgen en signalen te herkennen om te gebruiken voor gesprekken over kwaliteit van zorg. Hierdoor wordt een belangrijke kans om kwaliteit van zorg continu te verbeteren gemist.

In dit project ligt de focus op de prestatie-indicatoren pijn en ondervoeding. Er is onderzocht op welke wijze ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de externe prestatie-indicatoren en of het mogelijk is om met de ontwikkelde basisset prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen tegelijkertijd de doelen van externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering te realiseren. Specifiek is onderzocht of, en op welke wijze, de verpleegsensitieve prestatie-indicatoren pijn en ondervoeding geïnternaliseerd kunnen worden. Het doel van het huidige project is om binnen 1 jaar een voorstel voor een dashboard te formuleren waarmee intern en extern gestuurd kan worden op kwaliteit van verpleegkundige zorg bij pijn en ondervoeding.

Verwachte impact (zorgbreed)

Er wordt verwacht dat dit project bijdraagt aan het creëren van goede en transparante getallen. Met het dashboard wordt de Raad van Bestuur geholpen de verbinding tussen strategie en uitvoering te leggen door processen en uitkomsten te volgen aan de hand van indicatoren gerapporteerd over de tijd heen. De belangrijkste stuurinformatie wordt op één scherm gepresenteerd, met een grafische weergave van de data.

Eindrapport, met bijlage (fictief voorbeeld)

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Programma Registratie aan de bron

Deelnemende umc’s

Looptijd
17 May 2016 - 01 Jun 2017

Projectleider

 • mevr. Nadiyah De La Rambelje
  Stafadviseur Stafgroep Verpleging, Beheer POINT, Kwaliteit en Veiligheid, RVE Patiënt & Zorg
  Maastricht UMC+
  n.dela.rambelje@mumc.nl

Patiëntveiligheid

Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren

Centraal in dit project stond het creëren van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg geleverd door de umc’s.

Met behulp van een experimentele benchmark apportage gebaseerd op thematische analyse van beschikbare veiligheidsindicatoren werd een benchmark rapportage ontwikkeld op 3 thema: medicatieveiligheid, kwetsbare ouderen en operatief proces. In een besloten bijeenkomst bespraken 8 umc’s de resultaten van de benchmark. Naar aanleiding hiervan werden onderlinge afspraken gemaakt om elkaar te bezoeken voor verdere verdieping en lering. De leden van de Raad van Bestuur van de umc’s verdiepten, in reactie op de presentatie van het ontwerp van de benchmarkrapportage, hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie.

Verwachte impact (zorgbreed)

De benchmarkrapportage op veiligheidsindicatoren maakt zichtbaar wat mogelijk is door verschillende bestaande en direct beschikbare indicatorensets thematisch te combineren. Inmiddels is besloten de benchmark met recente data te herhalen eind 2017.

Deelnemende umc’s

Looptijd
15 Oct 2016 - 15 Apr 2017

Projectleider

 • dr. Martine de Bruijne
  Universitair hoofddocent kwaliteit en veiligheid
  VUmc
  mc.debruyne@vumc.nl

Teamsamenwerking

SUPPORTT

SUPPORTT staat voor Sturen op een Positieve Professionele Werkomgeving voor Perfecte Patiëntenzorg door Top Teams. Er is een verband tussen de werkomgeving, veiligheidscultuur en team functioneren van zorgverleners en de uitkomsten van zorg voor patiënten. Men kan stellen: hoe positiever deze aspecten worden ervaren, des te beter de kwaliteit van zorg zal zijn.

In dit project wordt gezocht naar gevalideerde meetinstrumenten waarmee werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren systematisch gemeten kunnen worden. Een tweede onderdeel is een dialoog met bestuurders en experts over het meten van werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren. Wat levert het meten ons op en hoe draagt dit bij aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg? Aan de hand van het AIRE instrument werken we aan het ontwikkelen van  stuurinformatie waarmee werkomgeving, veiligheidscultuur en teamfunctioneren systematisch gemonitord kunnen worden. Hiermee kunnen bestuurders gerichte verbetermaatregelen in zetten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Verwachte impact (zorgbreed)

Wanneer we systematisch inzicht hebben in de omgeving en de cultuur kunnen we gericht sturen op verbetering van de zorg. En dat implementatie toegespitst kan worden op de specifieke afdeling in plaats van via een overall implementatie van bovenaf naar de werkvloer.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • NFU-programma Verbeteren van Kwaliteit: het beschikken over stuurindicatoren die inzicht verschaffen in de positieve werkomgeving maakt ook dat men direct aan de slag kan met het verbeteren hiervan.
 • NFU: Toekomstbestendige beroepen verpleging en verzorging: structurele inzicht in de werkomgeving voor verpleegkundigen kan waardevolle informatie opleveren voor het optimaal inrichten van verpleegkundige zorgteams met onderscheid tussen MBO en HBO niveau.
 • Het project heeft een link met de cultuurmeting benodigd voor (toekomstige) kwaliteitsaccreditaties zoals JCI of NIAZ Qmentum.
 • Het project Governance rond kwaliteitsverbetering: lessen uit lokale dashboardontwikkeling in het programma Sturen op Kwaliteit geeft inzicht in de wijze waarop de in dit project ontwikkelde stuurindicatoren gebruikt kunnen worden in dashboards op verschillende niveaus in het ziekenhuis.
 • Het onderzoeksproject 'Op weg naar goede leefsystemen' dat momenteel wordt uitgevoerd binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland geeft inzicht in de wijze waarop zorgprofessionals met objectieve informatie omgaan ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en geeft daarmee aanwijzingen voor de wijze waarop we de pilot kunnen inrichten.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Spaarne Gasthuis

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

 • drs. Susanne Maassen
  Stafadviseur Verpleging, secretaris Verpleegkundige Raad VIP Pijler Kwaliteit & Patiëntenzorg, Servicebedrijf
  Erasmus MC
  s.maassen@erasmusmc.nl

Patiëntenparticipatie

CAPPUCCINO

Sturing op kwaliteit door de Raad van Bestuur in umc’s vindt momenteel vooral plaats aan de hand van indicatoren voor patiëntgerichtheid (zoals de CQ-index en de verbeteracties daarop). Er bestaat echter nog geen indicator voor de mate van patiënt- en familieparticipatie dat geplaatst kan worden op het kwaliteitsdashboard van de Raad van Bestuur.

Doel van het CAPPUCCINO-project (Creating an Academic Patiënt Participation Uniform Care Control Indicator: a New Outlook) is de ontwikkeling van een kernset van indicatoren voor de mate van patiënt- en familieparticipatie, inclusief factsheets en handleiding. Deze kernset kan zowel binnen als tussen de umc’s worden gebruikt om patiënt- en familieparticipatie te stimuleren. Hiermee kan de RvB een aanzet te geven tot een hogere trede op de zogeheten participatieladder in de richting van partnership en regie.

De kernset wordt volgens een wetenschappelijke consensusmethode samengesteld in samenwerking met een nationale groep experts van diverse umc’s en patientenvertegenwoordigers. Vervolgens worden de kernset, concept-factsheets per indicator en de handleiding in de praktijk getoetst in het Radboudumc, AMC, MUMC+ en LUMC. 

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Kernset stuurindicator(en) patiënt- en familieparticipatie.
 • Factsheets per indicator en handleiding.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven
Dit project hangt samen met diverse programma’s en projecten waarmee NFU onderwerpen zoals gedeelde besluitvorming, patiëntparticipatie, terugdringen onnodige zorg, persoonsgerichte zorg of personalized care actief stimuleert:

Met al deze activiteiten geeft de NFU uitvoering aan de kwaliteitsvisie 2017-2020 Meer waarde voor de patiënt.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Patientenfederatie Nederland, IKONE

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Waardegedreven zorg

Value-based healthcare met bestaande data

In de pilot onderzoeken we of het mogelijk is om met bestaande administratieve gegevens, medische uitkomsten (complicaties), zorgverloop en kosten, betekenisvolle kwaliteitsinformatie te genereren. Hierbij is aandacht voor zowel de inhoud als de presentatie.

Deze informatie moet input zijn voor verbeteracties op afdelings-/teamniveau en de Raad van Bestuur de mogelijkheid geven om te sturen. In deze pilot ligt de nadruk dus op intern gebruik van kwaliteitsinformatie.

 1. Bestaande databronnen inventariseren
 2. Met bestaande gegevens betrouwbare en valide informatie genereren
 3. Met bestaande gegevens concept-stuurinformatie genereren

Verwachte impact (zorgbreed)

Een proeve van indicatoren en presentatiewijzen (‘dashboards’) op basis van beschikbare data die iets zeggen over de waarde van de zorg (kwaliteit voor patiënten / over kosten) voor borstkanker, slokdarmkanker en chronisch nierfalen. Aan de hand daarvan wordt door clinici en methodologen betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid beoordeeld.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Uitsluitend gebruik van bestaande data over kwaliteit en kosten.
 • De bruikbaarheid wordt beoordeeld voor het NFU-verbetercluster Leren van Uitkomsten

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

IKNL, Performation

Looptijd
08 Mar 2017 - 08 Sep 2017

Projectleiders

 • prof. dr. Job Kievit
  Chirurg, hoogleraar medische besliskunde
  LUMC
  j.kievit@lumc.nl
 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Calamiteiten

Leren te leren

Projectbeschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
31 Aug 2017

Patiëntervaringen

Sturen en verbeteren door meten en gebruiken

Projectbeschrijving volgt.

Deelnemende umc’s

Looptijd
31 Aug 2017

Intensive care

Stuurinformatie destilleren op de intensive care

Op de afdeling Intensive Care (IC) wordt generieke en afdelingsspecifieke kwaliteitsinformatie verzameld. De grote hoeveelheid informatie belemmert echter het gebruik van de informatie door zorgverleners, managers en bestuurders ter bevordering van de kwaliteit van zorg. Vanuit de umc’s is dan ook de behoefte geuit om te komen tot een compacte set van indicatoren voor bestuurders (RvB, divisiebestuur) op ziekenhuisniveau die waar nodig verdiept kan worden tot het niveau van de afdeling en/of de zorgverlener.

Doel van het project was het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen methode om de beschikbare kwaliteitsinformatie op de IC-afdelingen te beperken en samen te vatten tot bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders.

De Delphistudie uitgevoerd onder 48 belanghebbenden in het Radboudumc en LUMC (in ieder ziekenhuis zes bestuurders, zes intensivisten, zes verpleegkundigen en zes ex-IC-patiënten en/of hun naasten) heeft twee kernsets van tien kwaliteitsparameters opgeleverd. De bruikbaarheid van deze sets is geëvalueerd in een kwartaalgesprek tussen IC-afdelingshoofd en Raad van Bestuur. De kernset van stuurinformatie lijkt van meerwaarde voor de dialoog over kwaliteit tussen bestuurders en afdelingen. De binnen dit project ontwikkelde methode vormt een stappenplan voor andere afdelingen en/of specialismen om uit alle verzamelde kwaliteitsinformatie een bruikbare en betekenisvolle kernset van kwaliteitsparameters voor bestuurders te destilleren.

Verwachte impact (zorgbreed)

Conclusies en aanbevelingen: Stuurinformatie voor bestuurders die leidt tot een goede dialoog over kwaliteit tussen zorgverlener en bestuurder heeft de volgende kenmerken:

 • Gegenereerd door representatief expertpanel van zorgverleners, bestuurders, en expatiënten of hun naasten
 • Geen “real time” dashboardinformatie waar een bestuurder dagelijks naar kijkt, maar stuurinformatie om enkele malen per jaar (bijvoorbeeld tijdens een kwartaalgesprek) de dialoog over kwaliteit te voeren
 • Kwantitatieve en kwalitatieve informatie, waarbij de nadruk ligt op het verhaal achter de cijfers
 • Niet alleen de geïdentificeerde problemen, maar ook de verbeteracties/-afspraken en actuele stand van zaken

Eindrapportage, lees ook het nieuwsbericht hierover.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Programma Registratie aan de bron

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Oct 2015 - 01 Apr 2017

Projectleider

Heelkunde

Kernset Heelkunde

De umc’s staan voor een duurzame en patiëntveilige gezondheidszorg. Om dit doel te bereiken wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld. De betekenis van deze informatie is echter niet eenduidig zodat sturing op verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg moeilijk is.

In dit project is gestart met de definiëring van een kernset voor de afdeling heelkunde en het beschikbaar stellen hiervan voor de RvB. Deze krijgt hiermee inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg door de afdeling heelkunde en tevens de mogelijkheid om hierop te sturen. De kernset bevat betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie op ziekenhuisniveau waarbij de reeds beschikbare informatie het vertrekpunt is.

Naast definiëring van een kernset is ontwikkeling van een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit en transparantie doel van dit project. De kwaliteitsinformatie wordt benut om de patiëntenzorg te verbeteren.

Basis voorwaarden kernset:

 • Het direct kunnen doorklikken naar patiëntgegevens
 • Actuele data (maandelijks)
 • Benchmark UMC’s
 • Visueel aantrekkelijk en eenvoudig op te vragen
 • Dashboard moet flexibel zijn (nieuwe indicatoren erop, oude eraf)
 • Samenhang tussen indicatoren, makkelijk switchen en doorklikken

Succesfactoren:

 • Motivatie eindgebruiker
 • Zorgverleners ontwikkelen zelf indicatoren
 • Eenvoudig benaderbare data
 • Hergebruik bestaande data
 • Gebruik data van verplichte externe aanlevering
 • Verantwoordelijkheid verbeteren bij zorgverlener (ondersteund door kwaliteitsbureau)

Belemmerende factoren:

Hoge werkbelasting

 • Geen aansluiting bestaande systemen

Verwachte impact (zorgbreed)

Het project leidt tot een werkwijze waarmee sturen op kwaliteit op een duurzame wijze bereikt kan worden.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

DICA, IGZ, LBZ

Eindrapportage

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jun 2016 - 31 May 2017

Projectleider

Psychiatrie

Verbeteren van sturingsinformatie over kwaliteit van zorg in de academische Psychiatrie.

Tot op heden wordt inhoudelijk niet op geaggregeerd niveau gekeken naar de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie. Ook wordt het perspectief van patiënten nog te weinig meegenomen

Doel van dit project is de ontwikkeling van een set van indicatoren waarmee de Raad van Bestuur en het afdelingsbestuur zicht krijgen op de kwaliteit van zorg binnen de psychiatrie, in het bijzonder op de domeinen externe verantwoording, symptomen, functioneren en patiëntervaring. Basis voor de set is de voor de GGZ verplichte ROM vragenlijsten en de voor de GGZ verplichte klanttevredenheidslijst. Met de set, die  in samenwerking met patiënten, de Raad van Bestuur en de cliëntenraad wordt ontwikkeld, verwacht het UMCG de sturingsinformatie over de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Er wordt een indicatorenset ontwikkeld voor een viertal zorgprocessen rondom de stoornis depressie op basis van zowel een kwalitatieve- als een kwantitatieve analyse. 

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Kernset van (vier) indicatoren over de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie voor de Raad van Bestuur
 • Sturingscyclus over de kwaliteit van zorg binnen de academische psychiatrie met periodieke rapportages voor de Raad van bestuur, welke verbeterinformatie oplevert.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Routine Outcome Monitoring (ROM).
 • Hospitality: Nieuwe patiënten van het UCP worden ontvangen bij hospitality alvorens de behandeling begint. Hier worden zij gastvrij ontvangen en wordt o.a. aangegeven dat ze kunnen worden uitgenodigd voor onderzoek, geleerd hoe ze ROM vragenlijsten moeten invullen en hoe de gang van zaken is binnen het UCP. Hospitality heeft bijgedragen aan een hoge respons van vragenlijsten.
 • Klanttevredenheid: Aan het eind van de behandeling wordt patiënten gevraagd een gestandaardiseerde klanttevredenheidslijst in te vullen via e-mail. Onderdelen van de klanttevredenheidslijst kunnen onderdeel worden van de indicatoren set.
 • De patiënt centraal: In de UMCG visie 2020 staat het kijken en luisteren naar de patiënt centraal. Binnen dit project wordt een win-win situatie gecreëerd met aandacht voor het belang van de patiënt. Dit betekent dat het niet puur administratief wordt opgepakt, maar de patiënt wederom begeleidt in het enerzijds afscheid nemen en het anderzijds evalueren van de (de effecten van) ontvangen zorg.
 • Inspraak cliëntenraad: De cliëntenraad heeft een adviserende stem en worden in alle grote ontwikkelingen die patiënten aan gaan betrokken.
 • Wetenschappelijk Onderzoek: input voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Regionale inbedding en implementatie: naast de landelijke inbedding binnen academische afdelingen psychiatrie, heeft het UCP aan de basis gestaan van een sinds 12 jaar bestaande unieke regionale samenwerking tussen UMCG en alle grote GGZ instellingen in de vier noordelijke provincies (www.rgoc.nl).
 • Project ZIRE: binnen het UMCG, Radboudumc en Rijnstate ziekenhuis gaan een aantal afdelingen drie jaar experimenteren met drie jaar vrij zijn van registratie. Binnen deze projecten wordt vervolgens onderzocht wat zinvolle registratie is.

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

MS/Schisis

Implementatie kernset Schisiszorg & Ontwikkeling kernset Multiple Sclerose

Zowel voor MS als voor Schisis is de invoering van (geaggregeerde) sleutelindicatoren voor het integraal meten van geleverde waarde beoogd, op basis van klinische en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, procesindicatoren, patiëntervaring en –tevredenheid, kosten(drijvers), die betrouwbaar, valide en vergelijkbaar uit de bronregistratie(s) gemeten kunnen worden.

MS-zorg

In de zorg rondom MS is er veel verschil tussen verschillende ziekenhuizen. Met onder meer de Second Opinion Poli heeft het MS team in VUmc de functie van een regionaal/nationaal 2e en 3e lijns Center of Exellence. De focus ligt hierbij primair op (her)diagnose, onderzoek en ziekte modellerende therapie en minder op de nazorg. Omdat het MS team een regionale en landelijke functie heeft is een goede samenwerking in de keten belangrijk voor de uitkomst van de geleverde zorg. De benchmark voor MS zorg in NL is vooralsnog financieel gedreven . De uitkomsten van zorg worden hierin nog niet meegenomen.

Het is van essentieel belang om helder te krijgen hoe het met de mensen gaat gedurende hun ziekteproces en hoe de kwaliteit van leven wordt beïnvloed als gevolg van hun specifieke zorgproces. Om dit helder te krijgen moeten op structurele wijze de juiste uitkomsten worden gemeten.Het hoofddoel van het project is de ingebruikname van de ‘beste’ set van uitkomstenindicatoren voor MS patiënten.

Schisiszorg

Voor schisiszorg is een internationale kernset ontwikkeld door het International Consortium on Health Outcome Measurements (ICHOM). VUmc was niet direct betrokken bij de samenstelling van de kernset, maar wilt deze invoeren in zijn organisatie om internationale benchmarking mogelijk te maken. Het project Kernset Schisis levert voor de Raad van Bestuur primair een handleiding voor de invoering van een reeds vastgestelde kernset van kwaliteitsindicatoren met daaraan gekoppeld een zorgkostendatabase, ten behoeve van het verkrijgen van overzicht van en inzicht in de zorgkosten rondom schisis.
 

Verwachte impact (zorgbreed)

De ultieme wens is om beide patiëntengroepen zo goed mogelijk in de maatschappij te laten functioneren.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

ICHOM/Waardegedreven zorg

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Oncologie

BROC-Dashboard Basic Registry Oncological OutCome

Het UMCG Comprehensive Cancer Center heeft een applicatie ontwikkeld voor tumorwerkgroepen waarin van oncologische patiënten een minimale set aan variabelen menu gestuurd of gecodeerd wordt vastgelegd.

In dit project wordt een overzichtelijk dashboard ontwikkeld voor professionals en bestuurders gekoppeld aan dit Dashboard Basic Registry Oncological OutCome (BROC). Het dashboard is afgestemd met de andere umc’s en compatible met diverse systemen en EPD’s.

De selectie van de indicatorenset wordt na deskresearch samen met de pilotgroepen en bestuurders vastgesteld. Bij deze selectie wordt gebruik gemaakt van de impactmatrix en de reeds geïdentificeerde sets van CCN Zuid-West Nederland van het Erasmus MC.

Gedurende dit project vindt een pilot voor dashboardontwikkeling en -inrichting plaats met de belangrijkste key-indicatoren binnen de tumorwerkgroepen Thoracale Oncologie, Colorectale Oncologie en de afdeling Medische Oncologie. Het streven is een generieke aanpak zodat opschaling naar andere tumorwerkgroepen binnen het UMCG en andere ziekenhuizen goed verloopt. 

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Projectleiders uit andere umc’s binnen het programma Registratie aan de bron en het programma Naar Regionale Oncologienetwerken (beide Citrienfonds).

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 Nov 2017

Projectleider

Kinderchirurgie

Ontwikkeling kernset kwaliteitsindicatoren kinderchirurgie

Het AMC en VUmc hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een uniform nazorg en follow-up programma te ontwikkelen voor diverse topreferente patiëntengroepen binnen de Vrouw-Kind Centra (VKCs) van beide ziekenhuizen.

Met het uniformeren van de follow-up wordt gestandaardiseerde dataverzameling mogelijk waarmee zowel kwaliteitszorg als wetenschappelijk onderzoek worden gefaciliteerd. Hiermee maken we kwaliteitsverbetering en zorginnovatie structureel onderdeel van de patiëntenzorg.

 • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de kinderchirurgie.
 • Middels het beschikbaar stellen van een kernset van kwaliteitsindicatoren faciliteren van het sturen op kwaliteit door divisiebesturen en RvBs.
 • Stimuleren van interprofessioneel samenwerken.
 • Op termijn onderlinge vergelijking van resultaten tussen kinderchirurgische centra en benchmarking waarmee analyse van factoren die bijdragen aan kwaliteit van zorg wordt gestimuleerd.

Verwachte impact (zorgbreed)

 • Creëren van een op kwaliteit en innovatie gerichte omgeving voor zorgprofessionals door: dialoog over kwaliteitsindicatoren, terugkoppeling en evaluatie van verzamelde kwaliteitsindicatoren, bespreken van data-analyses gericht op het vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van kwaliteitsindices.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Follow-me programma, Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA), European Pediatric Surgical Audit (EPSA), Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC).

Deelnemende umc’s

Looptijd
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

Moeder & Kind

Ontwikkeling Uitkomstenset Moeder & Kind in 3 VSV

In het zoeken naar informatie die zinvol is in het kader van kwaliteit van zorg voor de RvB om op te sturen wordt meer en meer gekeken naar uitkomsten en vooral naar uitkomsten die er voor de context van de patiënt zelf toe doen. Het is de patiënt zelf die het beste kan oordelen over het effect van de zorg op hem/haar zelf. Prenatale - en kraamzorg is een periode waarin de meeste vrouwen voor het eerst frequent in contact komen met de zorg. Het gebruik van PROMS in deze eerste kennismaking leert de zwangere dat betrokkenheid bij zorgevaluatie direct impact kan hebben op de ontvangen zorg.

Het toepasbaar maken van de ICHOM uitkomsten set voor Moeder en Kind centra voor de Nederlandse situatie en het combineren van deze set met de Perinatale Registratie (PeriNed). Aan het eind van het project is er een complete set, uitgewerkt tot op het niveau van data dictionary en geconfigureerd in een elektronisch data capture systeem en gekoppeld aan het EPD.

Verwachte impact (zorgbreed)

Set van indicatoren bestaande uit patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen, medische uitkomsten en proces parameters bedoeld voor verbetering en verantwoording aan divisie leiding en RvB.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Geboortezorg
 • ICHOM/Waardegedreven zorg

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Perined, Isala, Spaarne Gasthuis, verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV)

Looptijd
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

 • prof. dr. Jan Hazelzet
  Kinderintensivist, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg
  Erasmus MC
  j.a.hazelzet@erasmusmc.nl

Verloskundige keten

Maternal Morbidity Dashboard

Recente Nederlandse cijfers laten een toename zien van hemorragia postpartum (HPP) overeenkomstig met andere high resource landen. Opvallend zijn de sterke verschillen tussen centra, met een hoger percentage in de academische ziekenhuizen.

Het ontwikkelen van een HPP-monitor waarmee door automatisch gegenereerde kerngetallen uit het zorginformatiesysteem (ZIS), stuurindicatoren worden verkregen voor de kwaliteitscyclus.

Verwachte impact (zorgbreed)

Het dashboard kan inzichtelijk maken of de voor de patiënt best possible outcome wordt behaald door het strikter handhaven van het nieuwe protocol of door deze aan te passen aan nieuwe inzichten verkregen uit de stuurindicatoren.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

PROMs, waardegedreven zorg

Eindrapportage

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Geboortecentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis, VSV Geboortezorg op één lijn

Looptijd
01 Nov 2016 - 01 May 2017

Projectleider

HHO keten

Hoofdhalsoncologie: van een reeks ketenindicatoren naar compacte stuurinformatie voor bestuurders      

Hoofdhalsoncologische (HHO) zorg is hoog-complexe laag-frequente zorg, in Nederland geconcentreerd in 8 HHO-centra (HHOC’s) en 6 preferente partnerziekenhuizen. Om de kwaliteit van de HHO ketenzorg, geleverd in deze centra, te meten en te verbeteren is in 2014 de Dutch Head & Neck Audit (DHNA) opgericht (subsidie CZ).

Hierin worden data geregistreerd voor het meten van de ketenzorgkwaliteit met 39 indicatoren, geselecteerd vanuit een medisch specialistisch, paramedisch en patiëntenperspectief. Voor medici en paramedici is het goed mogelijk om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid aan informatie en jaarlijks keuzes te maken voor verbeteringen. Echter, de grote informatiehoeveelheid is niet geschikt als stuurinformatie voor bestuurders en hoofden van afdelingen die participeren in de zorgketen, terwijl op dat niveau wel behoefte is aan inzicht in deze hoogcomplexe zorg. 

Om de beschikbare kwaliteitsinformatie uit de DHNA samen te vatten in bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor bestuurders van de HHOC’s en hun preferente partners is de doelstelling om een compacte set indicatoren te extraheren, voor zowel een HHOC als een preferente partner, samen met bestuurders en de DHNA stakeholders (patiënten, medisch specialisten en paramedici).

Verwachte impact (zorgbreed)

Het product is een compacte set van 4-5 HHO-ketenindicatoren voor bruikbare en betekenisvolle stuurinformatie voor de RvB, afdelingshoofden en keteneigenaren van een HHOC (Radboudumc) en van een preferente partner (Rijnstate). De geselecteerde set kan vervolgens toegepast worden in alle 8 Nederlandse HHOC’s en 6 preferente partners en fungeert tevens als een template voor andere oncologische ketens zoals de gastro-intestinale, gynaecologische en urologische keten.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Rijnstate, Dutch Head & Neck Audit (DHNA), Nederlandse Werkgroep Hoofdhalstumoren (NWHHT), Paramedische Werkgroep Hoofdhalstomoren (PWHHT), CZ

Looptijd
01 Jan 2017 - 01 Jul 2017

Projectleider

Complexe wondzorg

Stuurindicatoren complexe wondzorg voor de Raad van Bestuur

Patiënten met wonden komen in alle zorgsettingen voor en het aantal wordt geschat op 500.000 per jaar. Een wond is geen ziekte, maar een symptoom dat in vrijwel alle medische specialismen voorkomt en vaak vanzelf geneest. Echter, niet alle wonden genezen en het aantal patiënten met complexe wonden neemt jaarlijks met 5.000 toe. Wonden hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en de kosten voor de maatschappij.

Wondgenezing wordt niet in de klinische setting bereikt en vanuit een umc is de patiënt meestal overgedragen naar de 2e of 1e lijn voordat wondgenezing heeft plaatsgevonden. Deze kenmerken maken de wondzorg een minor issue voor de individuele specialismen, maar een major issue voor de patiënt, het ziekenhuis en de maatschappij. De Wondexpertisecentra van de umc’s kunnen als geen ander de complexe wondzorg onderbouwen en de regiefunctie in de keten vorm geven. Deze regiefunctie optimaliseert de verbinding en afstemming tussen de medische specialismen én de partijen binnen de keten van zorg rond deze patiënten.

Verwachte impact (zorgbreed)

Het totaaloverzicht van de uitkomsten van de wondzorg biedt de Raad van Bestuur (RvB) een stuurinstrument bij juist die patiëntengroep waarvoor het umc de verantwoordelijkheid draagt en de regiefunctie in de keten heeft.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

Het project sluit aan bij

 • het programma Registratie aan de bron door het opleveren van standaarden en zorginformatiebouwstenen voor de wondgenezing.
 • het internationale accreditatieprogramma van de Joint Commission International (JCI) dat erop gericht is de schade aan patiënten te verminderen en de veiligheid te verhogen.
 • het verbeteren van communicatie: het 2e doel van de zes veiligheidsdoelen.
 • de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard complexe wondzorg door het Kwaliteitsinstituut Nederland en de samenstelling van prestatie-indicatoren door de beroepsvereniging Wondexpertise van de V&VN en het Wondplatform Nederland.
 • het besluit van Zorgverzekeraars om zorgaanbieders te contracteren op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg, zoals genezingsduur, in plaats van de inspanningsverplichting.

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

ketenpartners in regio, Allerzorg

Looptijd
01 Jan 2017 - 01 Jul 2017

Projectleider

 • dr. Anne-Margreet van Dishoeck
  Researchcoördinator Wondexpertise Erasmus MC, Plastische- & Reconstructieve chirurgie en Handchirurgie
  Erasmus MC
  a.m.vandishoeck@erasmusmc.nl

RvB Risicomanager Regio

Risico’s van regionale samenwerking herkennen met bestaande database

De rol van de umc’s en partnerziekenhuizen bij samenwerking in de regio vraagt, naast professionele monitoring van de kwaliteit, ook om strategische monitoring en sturing van de kwaliteit van zorg. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om risico’s in de regionale samenwerking te identificeren en te managen. De juiste selectie en duiding van relevante kwaliteitsinformatie uit bestaande bronnen, helpt bestuurders hierbij.

Door het gebruik van een combinatie van kwantitatieve (data uit registraties) en kwalitatieve (interviews en prospectieve risico-inventarisatie) methoden worden problemen bij samenwerking in de regio en onderliggende oorzaken en risico’s geïdentificeerd. Samen met de (al dan niet vastgelegde) bestuurlijke verantwoordelijkheden, zullen de resultaten leiden tot een urgentiebesef bij bestuurders voor het systematisch en proactief signaleren van risico’s bij samenwerking in de regio. Het project laat zien welke informatiebronnen en methoden geschikt zijn voor bestuurders voor het structureel en vroegtijdig inventariseren van deze risico’s. Met een overzicht van risico’s kunnen zij hun medewerkers voorbereiden op risico’s die gepaard gaan met (nieuwe) samenwerking in de regio en hiermee de kwaliteit van zorg in de regio bewaken en garanderen.

Goed zicht op risico’s is niet alleen in het belang van bestuurders voor interne sturing, maar ook in het belang van toezichthouders waaraan de ziekenhuizen verantwoording afleggen, o.a. Raad van Toezicht en de IGZ (NTVZ 2016).

Verwachte impact (zorgbreed)

Wat de risico’s en effecten zijn van samenwerking in de regio is grotendeels onbekend. Dit project zal deze hiaten in kaart brengen en hiermee de urgentie voor dit onderwerp vergroten.

Samenhang en samenwerking met lopende initiatieven

 • Meetbaar Beter (hartcentra)
 • Project MONITOR-IC (regio IC)
 • Programma Sturen op Kwaliteit - Project Intensive Care

Deelnemende umc’s

In samenwerking met

Catharina Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein

Looptijd
01 Jul 2017 - 31 Dec 2017

Projectleider

Contact

Heeft u vanuit een umc ideeën over een project dat bijdraagt aan de doelstelling van dit programma? Of heeft u vragen over het programma of over lopende projecten?

Neem dan contact op met:

Roos Trooster
Programmamanager
roos.trooster@nfukwaliteit.nl 

Erica de Loos
Projectcoördinator
erica.deloos@nfukwaliteit.nl

Of via 030-273 9644